Voldsoffererstatningsloven § 4

Voldsoffererstatningsloven § 4

Voldsoffererstatningsloven § 4 angir hva slags økonomisk tap som skal dekkes som følge av personskaden som er påført ved den straffbare handlingen, for eksempel behandlingsutgifter og inntektstap. Bestemmelsen sammenfaller i utgangspunktet med skadeerstatningsloven § 3-1.

Erstatning for økonomisk tap

I likhet med skadeerstatningsloven § 3-1 er bestemmelsen nokså intetsigende. Det fremgår at man har krav på erstatning for påførte og fremtidige utgifter inntektstap som følge av personskaden. Bestemmelsen regulerer ikke oppreisning, menerstatning eller tingsskader, da dette reguleres av de etterfølgende bestemmelsene i voldsoffererstatningsloven. Det finnes mye juridisk teori om utmåling av erstatning etter personskader. Poenget er at en legger til grunn vanlige erstatningsrettslige regler.

Typiske erstatningsposter er:

Spørsmål bistandsadvokat
  • Behandlingsutgifter og medisiner
  • Transportutgifter, parkering
  • Inntektstap
  • Erstatning for hjemmearbeidstap
  • I særdeles alvorlige saker kan en få erstatning til ombygging av bolig, leie av personlig assistent mv.
  • Advokatutgifter til å fremme søknaden

Vi går ikke noe videre inn på dette, da det er et veldig stort felt og det er skrevet mange bøker om utmåling av erstatning etter personskade.

Det er likevel verdt å nevne et par erstatningsrettslige grunnprinsipper. Disse er for det første at skadelidte har krav på full erstatning for personskaden som en er påført. Denne gjelder også i utgangspunktet etter voldsoffererstatningsloven, men det er et maksimumbeløp for hvor mye en kan få i erstatning, jfr. voldsoffererstatningsloven § 11.

Videre er det slik at skadelidte plikter å begrense tapet, for eksempel ved å ta imot sosiale stønader og å i prøve ut offentlig medisinsk behandling. Dette følger også av voldsofferstatningsloven § 9. Her fremgår det også at det skal gjøres fradrag for forsikringsytelser som skadelidte har krav på som følge av skaden.

Dersom skadelidte blir utsatt for vold, og blir ufør som følge av dette, så har vedkommende altså krav på full erstatning. Men det skal gjøres fradrag for uførepensjonen og en eventuell uføreforsikring. Kontoret for voldsoffererstatning dekker differansen.

Standardisert erstatning til barn

Om andre ledd, sjekk opp dette: ENV-2016-491 – Gjør KFV unntak for slike saker for forhold som skjedde ETTER lovendringen eller bare før slik som her?

Voldsoffererstatningen skal dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden. Erstatning for tap i inntekt og fremtidig erverv fastsettes særskilt og utmåles etter reglene i skadeserstatningsloven § 3-1 annet ledd.

Har skadelidte på skadevirkningstidspunktet ikke fylt 19 år, utmåles erstatning for varig tap i erverv etter reglene om standardisert erstatning til barn i skadeserstatningsloven § 3-2 a.

 

Et par gode tips

Vi bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad har sendt tusen søknader om voldsoffererstatning, og vil gi noen tips angående § 4 basert på våre erfaringer:

  • I tråd med skatterettslige regler beregnes det inntektsskatt på utbetaling av erstatning for påført inntektstap. Dette medfører at en bør være obs på et par ting:
  • 1. Dersom det er aktuelt at søker kan nå maksimalerstatningen etter voldsoffererstatningsloven § 11 så kan det lønne seg å heller søke andre skattefrie erstatningsposter, slik som menerstatning eller fremtidig inntektstap.
  • 2: Det er utbetalingsåret som er utgangspunktet for beregningen av skatt. Det vil si at dersom en skadelidt søker og får erstatning for inntektstap de tre siste årene, og får utbetalt en million kroner i inntektstap i 2021, så vil det bli liknet som om vedkommende fikk en million kroner i inntekt dette året (i tillegg til ytelser fra NAV). Dette kan innebære en urimelig høy skattebelastning som følge av vårt progressive skattesystem for inntektsskatt og vil medføre en stor «baksmell». Dette kompenseres ved at en har krav på skattepåslag ved beregning av det påførte inntektstapet. En kan likevel sende brev til skatteetaten og vedlegge vedtaket og be om at søkeren får en ny beregning av skatten basert på at inntekten skulle vært lagt til de aktuelle tapsårene, som da normalt vil føre til noe lavere skattebelastning. Skatteetaten er kjent med problemstillingen og det er nokså enkelt å få medhold i en slik anmodning.

Lovteksten

Voldsoffererstatningsloven § 4. Erstatning for skade på person

Voldsoffererstatningen skal dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden. Erstatning for tap i inntekt og fremtidig erverv fastsettes særskilt og utmåles etter reglene i skadeserstatningsloven § 3-1 annet ledd.

Har skadelidte på skadevirkningstidspunktet ikke fylt 19 år, utmåles erstatning for varig tap i erverv etter reglene om standardisert erstatning til barn i skadeserstatningsloven § 3-2 a.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.