Straffeprosessloven § 84 a

Straffeprosessloven § 84 a

Straffeprosessloven § 84 a regulerer hvem som har partsrettighetene for et foretak. For å skape klarhet i hvem som er stedfortreder og ikke minst sikre at dette bare er én person, tillegger partsrettighetene den personen som foretaket utpeker, jf. første setning. Dersom det er mulig, bør vedkommende ikke selv være siktet for den overtredelsen saken gjelder, jf. annet punktum.  


Straffeprosessloven § 84 a

Er den siktede et foretak, tilligger partsrettighetene den personen som foretaket utpeker. Det bør så vidt mulig ikke utpekes noen som selv er siktet for den overtredelsen saken gjelder.

Stedfortreder for et foretak

Det følger av straffeloven § 27 at et «selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet» kan straffes. For enkeltpersonforetak er det naturlig nok innehaveren av foretaket som har partsrettighetene. Ellers vil hvem som er foretakets stedfortreder bero på de lovfestede, ulovfestede eller vedtektsfestede reglene om representasjon utad for den aktuelle foretakstypen. Oppdraget som stedfortreder i en straffesak kan tildeles én bestemt person av kompetent organ i foretaket, jf. § 84 a første setning. Av andre setning følger det imidlertid en begrensning i valgfriheten: Den som utpekes, så vidt mulig, ikke selv «bør» være siktet for den overtredelsen saken gjelder.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

 

Kilder:

Straffeprosess av Ørnulf Øyen (2016)

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.