Straffeloven § 331. Grov utpressing

Straffeloven § 331. Grov utpressing

Straffeloven § 331 gjelder grov utpressing. Mens strl. § 330 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av utpressing, er vurderingstema for når utpressingen skal anses som grov angitt i § 331. Det må foretas en helhetsvurdering, og momentene i bokstav a) til f) skal tillegges særlig vekt. Listen er ikke uttømmende. Dersom utpressingen anses som grov forhøyes den øvre strafferammen til fengsel inntil 6 år.


Straffeloven § 331

Grov utpressing straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om utpressingen er grov skal det særlig legges vekt på om den

a) gjaldt en betydelig verdi,

b) var nøye planlagt,

c) var foretatt overfor en forsvarsløs person,

d) har medført særlig store påkjenninger,

e) har pågått over lengre tid, eller

f) av andre grunner er av særlig farlig eller samfunnsskadelig art.

Grov utpressing

Utpressing er straffbart, og den objektive gjerningsbeskrivelsen følger av strl. § 330. Dersom utpressingen er grov, forhøyes den øvre strafferammen til fengsel inntil 6 år, sml. fengsel inntil 3 år i § 330. Vurderingstema for om utpressingen regnes som grov følger av strl. § 331. Det heter her at det ved avgjørelsen av om utpressingen er grov skal «særlig legges vekt på» om momentene i bokstav a) til f) foreligger. Ordlyden «særlig legges vekt på» tilsier at oppregningen ikke er uttømmende, og at det må foretas en helhetsvurdering. En utpressingssituasjon kan dermed bli regnet som grov selv om ingen av momentene er til stedet, og omvendt, den kan ikke bli regnet som grov selv om ett eller flere av momentene er oppfylt. Flere av momentene som listes opp er også fremhevet i strl. § 328 om grovt ran, og det er forarbeidene uttalt at «om disse vises det til teori og rettspraksis om straffeloven § 268 annet ledd», jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 454. Om enkelte av momentene henvises det derfor videre til lovkommentaren til strl. § 328.

Bokstav a)

Etter bokstav a) skal det særlig legges vekt på om utpressingen gjaldt en betydelig verdi. Dette momentet gjelder tilsvarende som etter tilsvarende strl. § 328 bokstav d).

Bokstav b)

Etter bokstav b) skal det særlig legges vekt på om utpressingen var nøye planlagt. Om dette momentet, se første alternativ i strl. § 328 bokstav c).

Bokstav c)

Etter bokstav c) skal det særlig legges vekt på om utpressingen var foretatt overfor en forsvarsløs person. Momentet er identisk med andre alternativ i strl. § 328 bokstav c).

Bokstav d)

Etter bokstav d)  skal det særlig legges vekt på om utpressingen har medført særlig store påkjenninger. Begrepet «påkjenninger» omfatter i utgangspunktet både psykiske og økonomiske påkjenninger som utpressingen medfører. Momentet er likevel mest aktuelt for de psykisk, ettersom utbetalinger av et visst omfang uansett vil omfattes av bokstav a) om betydelig verdi. Dersom fornærmede har en svak økonomi, kan det likevel tenkes at den økonomiske påkjenningen kan få betydning ved å forsterke momentet i bokstav a).

Bokstav e)

Etter bokstav e) skal det særlig legges vekt på om utpressingen har pågått over lengre tid. Dette momentet har særskilt betydning der gjerningspersonen flere ganger har fremsatt krav om mindre summer, typisk at det kreves månedlige «beskyttelsespenger». Slike tilfeller vil imidlertid også ofte omfattes av bokstav f).

Bokstav f)

Etter bokstav f) skal det særlig legges vekt på om utpressingen av andre grunner er av en særlig farlig eller samfunnsskadelig art. Det er i forarbeidene uttalt at det med dette momentet er tenkt eksempelvis på tilfeller av «utpressing som bærer preg av å være organisert kriminalitet», jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 454. På side 289 er det også «utpressing som bærer preg av mafiavirksomhet» nevnt som eksempel på typetilfeller som kan falle inn under bokstav f). Fra rettspraksis kan det vises til Rt. 1993 s. 394 og Rt. 2002 s. 1052. I sistnevnte dom ble det uttalt at «for så vidt gjelder utpresningene mot C bemerker jeg at de er av svært samfunnsskadelig karakter ved at de har et klart mafialignende preg. Av allmennpreventive grunner må det reageres strengt mot dem».

 

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Feil: Contact form not found.


Ukategorisert