Straffeloven § 326. Mindre underslag

Straffeloven § 326. Mindre underslag

Straffeloven § 326 gjelder mindre underslag. For at et underslag skal regnes som mindre må straffskylden være liten, noe som beror på en vurdering av verdien av det som er underslått og omstendighetene for øvrig. Straffen for mindre underslag er bot.


Straffeloven § 326

Med bot straffes den som gjør seg skyldig i underslag når straffskylden er liten fordi det gjaldt en ubetydelig verdi og omstendighetene for øvrig tilsier det.

Mindre underslag

Straffeloven § 326 må leses i sammenheng med strl. § 324 som angir de objektive og subjektive vilkårene for underslag. Det generelle vilkåret for at underslaget skal anses som «mindre» er at «straffeskylden er liten». Dette må ifølge lovteksten være fordi underslaget gjaldt en «ubetydelig verdi» og dessuten må «omstendighetene for øvrig tilsi det». Vilkårene er kumulative.

Hvor grensen for hva som utgjør en «ubetydelig verdi» skal trekkes beror hovedsakelig på pengeverdien, men lokale forhold kan også være relevant. I HR-2018-1660-A avsnitt 22 satte Høyesterett, basert på påtaledirektiver fra hele landet, den veiledende grensen til 2000 kroner. Dommen gjaldt strl. § 323 om mindre tyveri med tilsvarende ordlyd.

Hvorvidt omstendighetene for øvrig tilsier at straffeskylden er liten beror på handlingen som er begått. En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at det er de mer uoverveide, bagatellmessige forholdene som omfattes, jf. HR-2018-1660-A avsnitt 19. I samme dom i avsnitt 23 går det videre fram at selv om  gjerningspersonens vandel er uten betydning, kan vedkommendes handlingsmønster tillegges vekt.

Skyldkravet for mindre underslag er forsett, jf. strl. § 21. Etter strl. § 15 er medvirkning til mindre underslag også straffbart.

Strafferamme og straffenivå

Mindre underslag straffes med bot. Dette innebærer en endring sammenlignet med strl. 1902, der naskeri ble straffet med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Praksis viser imidlertid at fengselsstraff nærmest aldri ble brukt, og det er i forarbeidene understreket at «det er ikke meningen å senke bøtenivået», jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 452.

Ettersom strafferammen er lavere enn 1 år fengsel, straffes forsøk på mindre underslag ikke, jf. strl. § 16.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.


    Ukategorisert