Straffeloven § 325. Grovt underslag

Straffeloven § 325. Grovt underslag

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Straffeloven § 325 gjelder grovt underslag. De objektive og subjektive vilkårene for simpelt underslag følger av strl. § 324. Hvorvidt det er tale om et grovt underslag beror på en helhetsvurdering, der momenter det skal legges særlig vekt på er listet opp i bokstav a) til d). Listen er ikke uttømmende. Kommer retten til at underslaget skal anses som grovt, forhøyes den øvre strafferammen til fengsel i 6 år.


Straffeloven § 325

Grovt underslag straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om underslaget er grovt skal det særlig legges vekt på om

a) verdien av det underslåtte er betydelig,

b) underslaget har pågått over lengre tid,

c) det er begått brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag, eller

d) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskapet eller uriktig regnskapsdokumentasjon.

Når er et underslag grovt?

Simpelt underslag straffes etter strl. § 324, og det må derfor først ses hen til denne bestemmelsen for å avgjøre om de objektive og subjektive vilkårene for straff er oppfylt. Straffeloven § 325 gir derimot i bokstav a) til d) anvisning på ulike momenter som det særlig skal legges vekt på i vurderingen av om underslaget er grovt. Ordlyden «særlig legges vekt på» tilsier for det første at listen ikke er uttømmende og at også andre momenter kan få betydning. Dette innebærer at selv om momentet «den skyldige vitende har voldt velferdstap eller fare for noens liv eller helbred» i strl. 1902 § 256 ikke er videreført på grunn av manglende praktisk betydning, kan det fortsatt få betydning, jf. også Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 285 og 452. For det andre vil det at ett av momentene er oppfylt ikke i seg selv medføre til at underslaget anses grovt. Motsatt vil heller ikke det at ingen av momentene gjør gjeldende automatisk medføre at underslaget ikke er grovt. Det må foretas en samlet vurdering. Gjerningspersonens forsett må omfatte de forhold som gjør underslaget grovt.

Bokstav a)

Etter bokstav a) skal det legges særlig vekt på om verdien av det underslåtte er betydelig. Det foreligger ingen høyesterettsdommer fra den senere tid om hva som utgjør «betydelige verdier» i denne sammenheng. Høyesterett uttalte i Rt. 2006 s. 853 at 102 000 kr «ikke ligger langt over terskelen», slik at det er grunn til å tro at beløpsgrensen på dette tidspunktet utgjorde ca. 100 000 kr. For å finne beløpsgrensen i dag må dette beløpet inflasjonsjusteres, og det kan trolig også legges noe vekt på den alminnelige økonomiske utviklingen i samfunnet. Det er gjerningspersonens subjektive oppfatning av verdien som er avgjørende, jf. strl. § 25. Dersom det er tale om et sammenhengende straffbart forhold og gjerningspersonen har mistet kontroll over det totale omfang, kan imidlertid ikke dette tillegges vekt i vurderingen av om underslaget gjelder en «betydelig» verdi.

Bokstav b)

Etter bokstav b) skal det legges særlig vekt på om underslaget har pågått over lengre tid. Ettersom bokstav a) dekker tilfellene der summen av verdiene er «betydelig», vil bokstav b) i hovedsak få betydning der hvert enkelt underslag i et sammenhengende straffbart forhold gjelder mindre verdier. Momentet er nytt sammenlignet med strl. 1902 § 256 og det er i forarbeidene, Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 285, uttalt at det bør kunne tillegges vekt, uavhengig av det samlede beløp, at det gjerne vil være tale om et grovere tillitsbrudd når underslaget har pågått over lengre tid enn hvor det er tale om en enkeltstående handling.

Bokstav c)

Etter bokstav c) skal det legges særlig vekt på om det er begått brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag. Alternativet er ment å fremheve det særlige tillitsbruddet som foreligger når underslag begås av personer i enkelte sterkt betrodde stillinger, verv eller oppdrag. Er gjerningspersonen en offentlig tjenestemann, skal det ikke store beløpet til før underslaget anses som grovt, se eksempelvis Rt. 1961 s. 72 og Rt. 1981 s. 358. Praksis viser at grupper som kan falle innenfor dette alternativet er blant annet postekspeditører, advokater, meklere og støttekontakter.

Bokstav d)

Etter bokstav d) skal det legges særlig vekt på om det er ført eller utarbeidet uriktige regnskapet eller uriktig regnskapsdokumentasjon. Alternativet omfatter ikke dokumentfalsk, idet hjemmelen da er strl. § 361. Dersom strl. § 325 skal komme til anvendelse må det i så fall foreligge andre omstendigheter som gjør underslaget grovt, jf. Ot.prp.nr. 75 (1948) s. 22.

Strafferamme og straffenivå

Den øvre strafferammen for grovt underslag er fengsel i 6 år. Dette er en videreføring av det som fulgte av strl. 1902 § 256, og forarbeidene gir ingen indikasjoner på at lovgiver mente å endre straffenivået. Høyesterett satte i HR-2017-1072-A straffenivået til fengselsstraff på ett år og seks måneder for et grovt underslag på 1 750 000 kroner. Samfunnsstraff for grove underslag anvendes ikke ofte, men praksis viser at Høyesterett i senere tid har vært mer åpen for dette enn tidligere. Det ble i Rt. 2004 s. 497 uttalt at 500 000 kroner er langt over minstenivået for bruk av ubetinget fengsel.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page