Straffeloven § 323. Mindre tyveri

Straffeloven § 323. Mindre tyveri

Straffeloven § 323 gjelder mindre tyveri. De objektive og subjektive vilkårene for straff er sammenfallende med strl. § 321 om tyveri. For at det skal være tale om et mindre tyveri  må imidlertid straffskylden være liten. Grunnen til dette må være at det er tale om en ubetydelig verdi, og dessuten må forholdene for øvrig tilsi det. Er disse kumulative vilkårene oppfylt, kan tyveriet straffes med bot. Fra dette gjøres det unntak for tilegnelse av naturprodukter av liten eller ingen økonomisk verdi  under utøvelse av lovlig allemannsrett. Slik tilegnelse er ikke straffbart.


Straffeloven § 323

Med bot straffes den som gjør seg skyldig i tyveri når straffskylden er liten fordi det gjelder en ubetydelig verdi og forholdene for øvrig tilsier det.

Tilegnelse av naturprodukter, herunder stein, kvister, vekster mv., av liten eller ingen økonomisk verdi under utøvelse av lovlig allemannsrett, straffes likevel ikke.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Første ledd

Mindre tyveri

For å avgjøre hva som er et «mindre tyveri» må det for det første ses hen til bestemmelsen i strl. § 321 om tyveri, ettersom de objektive og subjektive vilkårene for straff er sammenfallende. For det andre må i tillegg straffskylden være liten fordi det gjelder en ubetydelig verdi og forholdene for øvrig tilsier det. Vilkårene er kumulative, jf. ordet «og». Hva som regnes som «ubetydelig verdier» beror på pengeverdien og kanskje også lokale forhold. Dersom flere tyverier regnes som ett sammenhengende straffbart forhold, er det den samlede verdien som er avgjørende. Det ble i HR-2018-1660-A avsnitt 22 fastsatt at kr 3000 er en passende veiledende verdigrense etter straffeloven § 323. Hvorvidt «forholdene for øvrig tilsier» at straffskylden er liten må det legges vekt på omstendighetene ved handlingen, ikke den skyldiges vandel, jf. Rt. 1980 s. 1085 og Rt. 2013 s. 1064. Høyesterett uttaler i HR-2018-1660-A  at en naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at det er de mer uoverveide, bagatellmessige forholdene som omfattes, og at selv om det ikke kan legges vekt på vandel, kan imidlertid handlingsmønsteret tillegges vekt, se avsnitt 19 og 23. I avsnitt 32 oppsummeres rettstilstanden med at

Oppsummert vil, etter mitt syn, vilkårene etter straffeloven § 323 om mindre tyveri være oppfylt dersom beløpet ikke overstiger om lag 2000 kroner og verken type vare eller handlingsmåte tilsier at forholdet er spesielt straffverdig. Derimot vil vilkårene ikke være oppfylt om man står overfor mange tyverier som er begått med en viss tidsnærhet, og som er preget av ensartethet i forøvelsesmåten. Straffskylden vil da ikke være liten i straffeloven § 323s forstand».

Strafferamme og straffenivå

I motsetning til etter strl. 1902 § 391 a, som sa at straffen for naskeri var bøter eller fengsel inntil seks måneder, eller begge deler, kan mindre tyveri nå bare straffes med bot. Praksis viser imidlertid at det tidligere nærmest utelukkende ble anvendt bot, og det er ifølge forarbeidene ikke meningen å senke bøtenivået etter någjeldende § 323, jf. Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 451. Endringen i strafferamme har ført til at det nå uttrykkelig fremgår av straffeprosessloven § 171 andre ledd at det fremdeles er adgang til pågripelse ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av § 323 dersom de øvrige vilkårene for dette er oppfylt. Se også straffeprosessloven § 192 andre ledd og § 195 andre ledd om ransaking.

Andre ledd

Andre ledd gjør unntak fra første ledd ved tilegnelse av naturprodukter av liten eller ingen økonomisk verdi forutsatt at det skjer under utøvelse av lovlig allemannsrett. Som naturprodukter som faller innenfor nevner bestemmelsen stein, kvister, vekster. Ordene «herunder» og «mv.» tilsier at listen ikke er uttømmende. Bestemmelsen avløser delvis strl. 1902 § 399. Av forarbeidene, Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 451, følger det at

Straffrihet forutsetter at tilegnelsen skjer under lovlig utøving av allemannsrett. Det vil da være straffritt for eksempel i utmark å ta reinmose til dekorasjon hjemme, tørt trevirke og kvist til lovlige bål, eller granbar til noen få granbarsenger (såfremt det da ikke voldes skade på skogen). Det er en forutsetning for straffrihet at naturproduktene er av liten eller ingen verdi. Uttak for å gjøre seg næring av det, for eksempel ved å produsere juledekorasjoner med granbar og små trenisser på reinmose, vil derfor ikke være straffritt etter tredje [annet] ledd.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.