Straffeloven § 318. Utstillingsforbud

Straffeloven § 318. Utstillingsforbud

Straffeloven § 318 omhandler utstillingsforbud, og er ny i forhold til strl. 1902. Første ledd oppstiller ikke noe totalforbud, men gjør det straffbart i ervervsøyemed å stille ut bilder av eksplisitt seksualisert karakter, herunder bilder av kjønnsorganer, på en lett synlig måte på offentlig sted, på et sted som lett kan iakttas fra offentlig sted eller på et utsalgssted. Spesialforretninger er imidlertid unntak, og det samme er ekspeditør, betjent eller annen lignende underordnet når overtredelsen vesentlig har vært foranlediget av dennes avhengige stilling til den ervervsdrivende, jf. andre og fjerde ledd. Tredje ledd gjør også uaktsom overtredelse av første ledd straffbart. Forsettlig overtredelse straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder, mens uaktsom overtredelse straffes kun med bot.


Straffeloven § 318

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsøyemed stiller ut bilder av eksplisitt seksualisert karakter, herunder bilder av kjønnsorganer, på en lett synlig måte på

a) offentlig sted,

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

b) et sted som lett kan iakttas fra offentlig sted, eller

c) utsalgssted.

Bokstav c gjelder ikke for spesialforretninger.

Den som uaktsomt foretar slik handling som nevnt i første ledd, straffes med bot.

Straffansvaret omfatter ikke ekspeditør, betjent eller annen lignende underordnet når overtredelsen vesentlig har vært foranlediget av dennes avhengige stilling til den ervervsdrivende.

Første ledd

Den objektive gjerningsbeskrivelsen

Strl. § 318 gjør det straffbart på de stedene som er nevnt i bokstav a) til c) å i ervervsøyemed stille ut bilder av eksplisitt seksualisert karakter, herunder vilder av kjønnsorganer, på en lett synlig måte. Bestemmelsen oppstiller ikke noe totalforbud mot utstilling av bilder av eksplisitt seksualisert karakter. Utstillingen må skje «i ervervsøyemed» og på en «lett synlig måte» på et av de stedene som er nevnt i bokstav a) til c). I andre ledd er det dessuten gjort unntak for spesialforretninger.  I praksis vil forbudet ramme bilder som ikke anses som pornografi etter strl. § 317 annet ledd, herunder særlig oppstilling av magasiner og andre trykte skrifter med omslagsbilder av eksplisitt karakter. Formålet er å verne allmennheten mot uforvarende og ufrivillig å bli utsatt for bilder av eksplisitt seksualisert karakter, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 272.

Bokstav a) gjelder utstilling på «offentlig sted». Om hva som regnes som «offentlig sted», se lovkommentaren til strl. § 10.

Bokstav b) gjelder utstilling på et sted som lett kan iakttas fra offentlig sted. Ifølge forarbeidene rammer dette alternativet typisk utstilling ut mot gaten, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 450.

Bokstav c) gjelder utstilling på utsalgssted, med unntak for spesialforretninger, jf. andre ledd. Bestemmelsen tar særlig sikte på å verne barn, noe som kommer til uttrykk i Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 272, der det heter at

Bestemmelsen oppstiller ikke noe forbud om å selge blader med slike bilder på omslaget, men stiller krav til plasseringen slik at de ikke oppstilles lett synlig. Hvis for eksempel bladene plasseres i en høyde hvor barn ikke lett ser dem og med skjerming av deler av forsiden vil kravet være oppfylt.

Av forarbeidene følger det videre at også medvirkning til slik utstilling som omtalt her er straffbart, jf. strl. § 15. Forsøk er derimot ikke straffbart, jf. strl. § 16.

Strafferamme

Overtredelser av den objektive gjerningsbeskrivelsen i strl. § 318 straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Andre ledd

Andre ledd innebærer et unntak fra første ledd bokstav c, idet denne bestemmelsen ikke gjelder for spesialforretninger. Det er i forarbeidene, Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 450,  uttalt at

[Det] siktes særlig til utsalgssteder hvor erotisk materiale (for eksempel blader, filmer og andre produkter) utgjør den typiske og vesentlige delen av vareutvalget. Hensynet bak bestemmelsen gjør seg ikke gjeldende på samme måte for denne typen utsalgssteder. Unntaket gjelder bare inne i utsalgsstedets lokaler. Forbudet i bokstav a og b gjelder også for spesialforretninger.

Tredje ledd

Tredje ledd medfører at også uaktsom overtredelse av gjerningsbeskrivelsen i første ledd er straffbart. Om hva som regnes som uaktsomt, se lovkommentaren til strl. § 23. Uaktsom overtredelse straffes kun med bot.

Fjerde ledd

Fjerde ledd gjør unntak for ekspeditør, betjent eller annen lignende underordnet når overtredelsen vesentlig har vært foranlediget av dennes avhengige stilling til den ervervsdrivende.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.