Straffeloven § 316. Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne

Straffeloven § 316. Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne

Straffeloven § 316 gjelder kjøp av seksuelle tjenester fra voksne. Bestemmelsen har praktisk betydning for prostituerte som er 18 år eller eldre, ettersom seksuell omgang eller handling mot vederlag med noen under 18 år straffes etter § 309 som har en vesentlig strengere strafferamme. Bokstav a) gjør det straffbart å skaffe seg eller en annen seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag. Skaffer noen «en annen» seksuell omgang eller handling på denne måten, straffes den som oppnår seksuell omgang eller handling etter bokstav b). Bokstav c) rammer derimot den som på den måten som er beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.


Straffeloven § 316

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som

a) skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag,

b) oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller

c) på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter strengere bestemmelser, er straffen bot eller fengsel inntil 1 år.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen

Strl. § 316 oppstiller tre alternative handlinger i bokstav a), b) og c) som alle utgjør fullbyrdede overtredelser. Formuleringen «den som», som er felles for de tre alternativene, tilsier at bestemmelsen gjelder uavhengig av partenes kjønn eller alder. Det er tilstrekkelig at gjerningspersonen er over den kriminelle lavalderen. Dersom den prostituerte er under 18 år, gjelder imidlertid strl. § 309 som har en vesentlig strengere strafferamme.

Bokstav a)

Etter bokstav a) straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag. Hva som anses som «seksuell omgang» følger av lovkommentaren til strl. § 291 om voldtekt. «Seksuell handling» er derimot redegjort for i lovkommentaren til strl. § 297. Det er i forarbeidene understreket av stripping ikke skal omfattes, jf. Ot.prp.nr. 48 (2007-2008) s. 18. For at forholdet skal være omfattet av bestemmelsen må bindeleddet mellom partene i all hovedsak være selve utvekslingen av seksuelle tjenester mot vederlag. «Faste kunder» omfattes også, men ifølge forarbeidene vil faste forhold som i større grad har karakter av vanlige parforhold falle utenfor, jf. Ot.prp.nr. 48 (2007-2008) s. 18.

Det er tilstrekkelig at det foreligger «avtale om vederlag». Det avgjørende er om forutsetningen om vederlag har vært forstått av de involverte, og det er dermed ikke et vilkår at avtalen om vederlag har kommet eksplisitt til uttrykk. At det er tilstrekkelig at vederlag er «avtalt» innebærer videre at betaling ikke må ha funnet sted for at overtredelsen skal være fullbyrdet. Vederlagets form er uten betydning, og kan dermed eksempelvis være penger, alkohol, narkotika, gjenstander eller tjenester.

Dersom gjerningspersonen skaffer «en annen» seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag, straffes denne «en annen» etter bokstav b).

Bokstav b)

Etter bokstav b) straffes den som oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen. Bestemmelsen kommer med andre ord til anvendelse der den som oppnår den seksuelle omgangen eller handlingen ikke er den samme som har ytet eller avtalt vederlag for handlingen. Den som oppnår den seksuelle omgangen straffes etter denne bestemmelsen, mens den som yter eller avtaler vederlaget rammes av bokstav a). Den prostituerte er ikke omfattet, jf. Ot.prp.nr. 48 (2007-2008) s. 18.

Bokstav c)

Etter bokstav c) straffes den som på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Bestemmelsen rammer altså de tilfeller der gjerningspersonen eller en annen yter eller avtaler vederlag og på denne måten får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. I motsetning til bokstav a) og b) som rammer både seksuell omgang og handling, er bokstav c) begrenset til seksuell omgang.

Strafferamme

Den som overtrer den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler. Handlingen kan straffes i Norge selv om den er begått i utlandet, jf. strl. § 5 første ledd nr. 9.

Skjedd på en særlig krenkende måte

Dersom den seksuelle omgangen eller handlingen er skjedd på en «særlig krenkende måte», uten at forholdet straffes etter strengere bestemmelser, er forhøyes den øvre strafferammen til bot eller fengsel inntil 1 år. Som eksempel nevner forarbeidene tilfeller der det er brukt dyr eller handlingen er begått på en smertefull måte, jf. Ot.prp.nr. 48 (2007-2008) s. 18.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 48 (2007-2008)

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.


    Ukategorisert