Straffeloven § 315. Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon

Straffeloven § 315. Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon

Straffeloven § 315 gjelder hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon. Første ledd gjør det straffbart å fremme andres prostitusjon, og det er uttrykkelig presisert at dette omfatter det å leie ut lokaler samtidig som man forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte. Den øvre strafferammen for overtredelse av første ledd er fengsel i 6 år. Etter andre ledd er det også straffbart å utvetydig tilby, formidle eller etterspørre prostitusjon i offentlig kunngjøring. Dette straffes med fengsel inntil 6 måneder. Hva som menes med «prostitusjon» i denne bestemmelsen er definert i tredje ledd.


Straffeloven § 315

Med bot eller fengsel inntil 6 år straffes den som

a) fremmer andres prostitusjon, eller

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte.

Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Med prostitusjon menes i denne paragraf at en person mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen eller for å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Første ledd

Den objektive gjerningsbeskrivelsen

Bokstav a)

Etter bokstav a) straffes den som fremmer andres prostitusjon. Ordet «fremme» tilsier at gjerningspersonen må bidra til at en annens prostitusjon kan gjennomføres. Hvordan dette skjer er imidlertid uten betydning, og det kreves ikke at handlingen er nødvendig for den prostituertes virksomhet, jf. Rt. 1984 s. 681. Eksempler på handlinger som er omfattet er at gjerningspersonen driver mellommannsvirksomhet, at vedkommende driver sex-klubber der medlemmene får tilgang til prostituerte (se Rt. 1977 s. 749 og Rt. 1977 s. 754) eller kjører noen til stedet der prostitusjonen skal skje (se Rt. 1984 s. 875 og Rt. 1984 s. 1095). Etter omstendighetene kan det også være straffbart å stille rom til disposisjon for prostitusjonsvirksomheten, se også bokstav b). Høyesterett uttalte i Rt. 2011 s. 1355 at «utelukkende å ta inn annonser som averterer prostitusjon ikke rammes av straffeloven § 202 første ledd bokstav a. Det må kreves noe mer for at så skal være tilfelle». Dette «noe mer» presiseres videre slik at det «i alminnelighet neppe [kreves] at slike tilleggsaktiviteter er særlig omfattende». For hva som regnes som «prostitusjon», se tredje ledd.

Bokstav b)

Etter bokstav b) straffes den som leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte. Alternativet ble tilføyd strl. 1902 § 206 i 1995 med et formål om å presisere at også utleie av lokaler til prostitusjon rammes av strl. § 315. Dette var også straffbart før tilføyelsen, men endringen innebar også en utvidelse av straffansvaret idet også grovt uaktsomme overtredelser rammes. Bestemmelsen omfatter all utleie av lokaler som brukes til prostitusjon, og ikke bare lokaler som leies ut med formål om å drive bordellvirksomhet, jf. Rt. 2006 s. 1685.

Det har med utleiealternativet ikke vært meningen å gripe inn i leietakernes oppsigelsesvern slik det er lovfestet i husleieloven. En utleier vil dermed ikke kunne straffes etter denne bestemmelsen selv om han forstår at lokalene brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte, dersom han på det tidspunktet er bundet av en utleiekontrakt og verken denne eller husleieloven hjemler en oppsigelsesadgang, jf. Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 88. Dette gjelder naturlig nok ikke dersom utleier har mulighet til å si opp leietaker, men unnlater å gjøre det.

Strafferamme

Den som overtrer den objektive gjerningsbeskrivelsen i strl. § 315 kan straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Sammenlignet med straffeloven av 1902 er dette en økning på ett år, noe som innebærer at strl. § 68 om utvidet inndragning kan anvendes selv om det ikke foreligger konkurrens. Endringen er ifølge forarbeidene kun en følge av reduksjonen i antall strafferammer og er ikke ment å ha betydning for straffenivået, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 449.

I Rt. 2006 s. 669 satte Høyesterett straffen til fengsel i fire år og seks måneder. Domfelte hadde deltatt i en omfattende virksomhet hvor utenlandske kvinner frivillig kunne drive prostitusjon i Norge. Under straffeutmålingen ble forklaringen hans tillagt en viss vekt i formildende retning.

I Rt. 2006 s. 1685 ble derimot straffen satt til fengsel i 10 måneder. Domfelte hadde her drevet med utleie av rom til prostituerte.

I Rt. 2011 s. 868 hadde en mann leid ut flere leiligheter der det foregikk prostitusjon, men ble frifunnet for straff som følge av at han ikke hadde utvist tilstrekkelig skyld. Høyesterett kom imidlertid til at frifinnelsen var uten betydning for inndragningsspørsmålet så lenge det var tale om utbytte fra en straffbar handling. At mannen kunne fått tilsvarende leieinntekter ved utleie til andre var uten betydning. Høyesterett idømte dermed inndragning av utbytte som følge av utleievirksomheten.

Andre ledd

Den objektive gjerningsbeskrivelsen

Etter andre ledd straffes som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon. Handlingen må skje i «offentlig kunngjøring». Hva som regnes som «offentlig» er regulert i strl. § 10. Ordet «kunngjøring» tilsier at forbudet begrenser seg til annonsering i aviser, blader, nettsider og lignende, noe som innebærer en innsnevring i forhold til strl. 1902 § 378. Formidlingen må imidlertid være «utvetydig». Ifølge forarbeidene er denne begrensningen begrunnet i at det hovedsakelig er den utvetydige formidlingen som virker støtende på ufrivillige lesere, lyttere eller seere, jf. Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 90. Både formidling av egen og andres prostitusjon rammes, jf. Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 89-90. Også kunden som utvetydig annonserer etter seksuelle tjenester er omfattet.

Medvirkning til å utvetydig tilby, formidle eller etterspørre prostitusjon i en offentlig kunngjøring er også straffbart, jf. strl. § 15. Dette innebærer at for eksempel de ansvarlige i avisen eller bladet mv. som tar inn annonsen også kan ilegges straffansvar. Utgiverselskapet kan dessuten ilegges foretaksstraff etter strl. § 27 og § 28.

Strafferamme

Den øvre strafferammen ved overtredelse av den objektive gjerningsbeskrivelsen i strl. § 315 annet ledd er bot eller fengsel i 6 måneder.

Tredje ledd

Tredje ledd definerer hva som menes med «prostitusjon» i denne paragrafen, nemlig at en person mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen eller for å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Uttrykket rekker videre enn de tidligere formuleringene «utukt som erverver» og «ervervsmessig utukt», idet ett tilfelle er tilstrekkelig, jf. Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 117. Definisjonen er også utvidet i forhold til straffeloven 1902 § 202 bed at også «å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv» er omfattet. Hvorvidt en handling anses som «prostitusjon» beror på om det er tale om kjøp og salg av seksuelle tjenester. Salg av seksuelle tjenester til fast kunder er også omfattet, men dersom kontakten blir fast og langvarig, blir grensen mot forhold som faller utenfor vanskeligere. Bestemmelsen gjelder uavhengig av partenes kjønn og vederlagets form. Med hensyn til det sistnevnte, kan både penger, alkohol, narkotika, gjenstander, tjenester osv. omfattes.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 28 (1999-2000)

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.