Straffeloven § 314. Seksuell omgang mellom andre nærstående

Straffeloven § 314. Seksuell omgang mellom andre nærstående

Straffeloven § 314 gjelder seksuell omgang mellom andre nærstående. Etter bokstav a) straffes den som har seksuell omgang med fosterbarn eller stebarn, eller person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt. Vilkåret «står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt» gjelder for både fosterbarn, stebarn og annen person under 18 år. Myndighetsalderen er ikke avgjørende, og partenes kjønn er uten betydning. Etter bokstav b) straffes også den som får en person som nevnt i bokstav a til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Strafferammen er fengsel inntil 6 år.


Straffeloven § 314

Med fengsel inntil 6 år straffes den som

a) har seksuell omgang med fosterbarn eller stebarn, eller en person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, eller

Spørsmål bistandsadvokat

b) får en person nevnt i bokstav a til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen

Straffeloven § 14 oppstiller alternative handlinger som hver for seg utgjør en fullbyrdet overtredelse, jf. ordet «eller».

Bokstav a)

Etter bokstav a) straffes for det første den som har seksuell omgang med fosterbarn eller stebarn. Om hva som anses som «seksuell omgang», se lovkommentaren til strl. § 291. «Fosterbarn» omfatter først og fremst barn som er plassert i hjem som nevnt i barnevernloven § 4-22 første ledd. Der barn derimot er plassert i institusjon, må eventuelle overgrep vurderes etter strl. § 296. «Fosterbarn» rammer videre tilfeller der noen med hjemmel i barneloven § 38, jf. § 63, er tilkjent foreldreansvaret uten å være barnets biologiske foreldre. «Stebarn» er barn som den andre ektefellen har utenfor ekteskapet eller fra et tidligere ekteskap. I tillegg til ekteskap, omfatter dettet alternativet også registrert partnerskap i tilfeller hvor partene ikke har omgjort sitt partnerskap til ekteskap, jf. ekteskapsloven § 95 annet ledd. I Rt. 2015 s. 1345 kom dessuten Høyesterett til at uttrykket «stebarn» også omfattet samboers særkullsbarn.

For det andre straffes den som har seksuell omgang med person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt. Formålet er at tilfeller der gjerningspersonen «sosialt sett har fungert som fornærmedes far eller på annen måte har deltatt i omsorgen for fornærmede» også skal være omfattet av bestemmelsens virkeområde, jf. NOU 1991:13 s. 21. Et eksempel kan være overgrep mot samboerens barn eller barnebarn der besteforeldre har den faktiske omsorgen for barnet.

Selv om lovens formulering kan peke i retning av at vilkåret om at fornærmede må stå under gjerningspersonens «omsorg, myndighet eller oppsikt» kun knytter seg til «person under 18 år», følger det av forarbeidene at det ikke er tilsiktet noen realitetsendring fra rettstilstanden etter strl. 1902, der det ikke var tvilsomt at vilkåret omfattet alle alternativene. Myndighetsalderen er ikke avgjørende for «fosterbarn» og «stebarn». Dette ble i forarbeidene begrunnet med at bestemmelsen om seksuell omgang mellom nærstående «ivaretar langt på vei de samme hensyn som incestbestemmelsen i straffeloven 2005 § 312, som ikke har noen tilsvarende begrensnings» med hensyn til alder, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 268. Avgjørende må være om det fortsatt faktisk – for eksempel på grunn av økonomisk avhengighet – består et forhold som kan karakteriseres som «omsorg, myndighet eller oppsikt», se Rt. 2012 s. 387.

Med ordet «omsorg» går det av NOU 1991:13 s. 21 fram at det siktes til

Faktisk omsorg som går ut på at gjerningsmannen sosialt fungerer i foreldres sted, enten ved at baret bor sammen med gjerningsmannen til daglig, eller ved helgebesøk eller ferier i forbindelse med utøvelse av samværsrett hos biologiske foreldre. Uttrykket omsorg er ikke ment å omfatte den omsorg som ligger i mer sporadisk barnevaktvirksomhet.

Høyesterett uttaler videre i Rt. 2013 s. 513 at

[P]å bakgrunn av uttalelsene i motivene, legger jeg til grunn at vilkåret i [straffeloven 1902] § 199 om at fornærmede står under gjerningsmannens «myndighet eller oppsikt» ikke får selvstendig betydning ved siden av vilkåret om at fornærmede står under hans omsorg i en sak om dette.

På bakgrunn av formålet med bestemmelsen, vil sentrale momenter ved vurderingen være omfang og regelmessighet av samværet mellom domfelte og fornærmede og varigheten av relasjonen, fornærmedes alder og i hvilken grad domfelte rent faktisk har hatt en omsorgsrolle overfor barnet som kan sammenlignes med den vanlige foreldre eller besteforeldre har.

Bokstav b)

Etter bokstav b) straffes den som får en person nevnt i bokstav a til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Dette alternativet er nytt sammenlignet med strl. 1902 § 199. «Person som nevnt i bokstav a» omfatter fosterbarn, stebarn eller person under 18 år som står under gjerningspersonens omsorg, myndighet eller oppsikt. På samme måte som over gjelder vilkåret om «omsorg, myndighet eller oppsikt» for samtlige alternativer.

Strafferamme

Overtredelse av den objektive gjerningsbeskrivelsen i strl. § 314 straffes med fengsel inntil 6 år. Den øvre strafferammen er økt med ett år sammenlignet med strl. 1902 § 199. Om endringen er det i forarbeidene uttalt at dette er en konsekvens av reduksjonen i antall strafferammer, «uten at dette er ment å ha betydning for straffenivået», jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 449.

Som eksempel fra rettspraksis kan det vises til Rt. 2011 s. 364, der domfelte hadde hatt seksuell omgang med et fosterbarn og i tillegg misbrukt det oppståtte avhengighetsforholdet ved å fortsette den seksuelle omgangen etter at fosterbarnsforholdet var avsluttet. Som følge av domfeltes tilståelse kom Høyesterett til at det skulle gjøres fradrag i straffutmålingen på en tredjedel i forhold til utgangspunktet om at tre år var passende. Det var tale om et stort antall samleier i til sammen nærmere åtte år.

Et annet eksempel er Rt. 2010 s. 85, der domfelte hadde forgrepet seg på stedatteren sin. Overgrepene fant sted jevnlig over flere år, i all hovedsak mens fornærmede var i barneskolealder. Ved én anledning – da hun var vel 13 år – hadde domfelte også samleie med henne. Straffen ble satt til fengsel i fire år og seks måneder under henvisning til uttalelser om skjerpelse av straffen for seksualforbrytelser i Rt. 2009 s. 1412.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

NOU 1991:13

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.