Straffeloven § 313. Søskenincest

Straffeloven § 313. Søskenincest

Straffeloven § 313 gjelder søskenincest, altså seksuell omgang mellom søsken. Bestemmelsen utvider straffansvaret i forhold til strl. 1902 § 198 ved at den gjelder uavhengig av gjerningspersonens alder, ikke bare personer under 18 år, og dessuten kommer til anvendelse ved all seksuell omgang, ikke bare samleie. Både halvsøsken og adopterte søsken omfattes. Tilfeller der biologisk bror eller søster er bortadoptert, eller der to fosterbarn lever i samme familie, faller derimot utenfor. Den øvre strafferammen er fengsel i 1 år.


Straffeloven § 313

Med fengsel inntil 1 år straffes den som har seksuell omgang med bror eller søster eller får vedkommende til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen

Etter § 313 straffes den som har seksuell omgang med bror eller søster eller får vedkommende til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Bestemmelsen gjelder uavhengig av alder, noe som innebærer en utvidelse i forhold til strl. 1902 § 198 som ikke kom til anvendelse på personer under 18 år. Etter någjeldende § 313 kan altså en 15-åring som har seksuell omgang med en yngre søster eller bror straffes. I forarbeidene, Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) uttales det imidlertid at

I de fleste tilfeller hvor bestemmelsen vil komme til anvendelse i praksis, vil det trolig foreligge ujevnt forhold mellom de involverte, for eksempel aldersforskjell, slik at forholdet bærer preg av utnyttelse fra den ene partens side. I disse tilfellene er det ikke meningen at den utnyttede parten skal kunne straffes.

Strl. § 313 rammer all seksuell omgang mellom søsken, i motsetning til strl. 1902 § 198 som bare omfattet samleie. I tillegg til seksuell omgang mellom søsken, er bestemmelsen i likhet med strl. § 312 om incest utvidet til også å gjelde de tilfeller der et søsken får en bror eller søster til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. For å lese mer om hva som regnes som «seksuell omgang» kan du klikke deg inn på lovkommentaren til strl. § 291.

Fornærmede må være bror eller søster med gjerningspersonen. Det er irrelevant hvorvidt partene er født i eller utenfor ekteskap. Av forarbeidene følger det at også halvsøsken er omfattet, jf. Ot.prp.nr. 40 (1961-62) s. 14-15. Bestemmelsen gjelder dessuten også ved adopsjon, jf. adl. § 13. Tilfeller der en biologisk bror eller søster er bortadoptert faller derimot utenfor, jf. Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 79. Bestemmelsen gjelder heller ikke for sammenbrakte barn, for eksempel to fosterbarn i samme familie. Dersom det foreligger en rettskraftig dom om forskapsspørsmål må denne legges uprøvd til grunn, jf. barneloven § 8.

Strafferamme og straffenivå

Den øvre strafferammen er fengsel i 1 år. Lengstestraffen var tidligere fengsel inntil 2 år, men ble redusert til 1 år ved en revisjon i år 2000. I forbindelse med endringen ble det i Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 79 uttalt at

Etter departementets syn er en strafferamme på 1 år tilstrekkelig ut fra forholdets straffverdighet. Bestemmelsen har sin praktiske betydning ved frivillige samleier mellom voksne mennesker. Har forholdet en grovere karakter, finnes andre og strengere straffebestemmelser som ganger opp den økte straffverdigheten, for eksempel voldtektsbestemmelsen.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 40 (1961-62)

Ot.prp.nr. 28 (1999-2000)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.