Straffeloven § 312. Incest

Straffeloven § 312. Incest

Straffeloven § 312 omhandler incest. Etter denne bestemmelsen straffes den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje eller får vedkommende til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Bestemmelsen rammer med andre ord foreldre, besteforeldre, oldeforeldre mv. til fornærmede. Fornærmede kan videre være biologisk eller adoptert etterkommer av gjerningspersonen. Den øvre strafferammen er fengsel i 6 år.


Straffeloven § 312

Med fengsel inntil 6 år straffes den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje eller får vedkommende til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Som slektning i nedstigende linje regnes biologiske og adopterte etterkommere.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen

Strl. § 312 rammer den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje eller får vedkommende til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Bestemmelsen omfatter således incest mellom ascendent (eks. en forelder) og descentdent (eks. et barn), og det er bare ascendenten som kan straffes. Med incest menes da både tilfeller der ascendenten har «seksuell omgang» med descendenten, men også der ascendenten får descendenten til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Et eksempel på det sistnevnte kan være at en far får sønnen sin til å onanere seg selv. Formuleringen «seksuell omgang» går igjen flere steder i strl. kapittel 26 om seksuallovbrudd og redegjort for i lovkommentaren til strl. § 291 om voldtekt.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Straffebudet omfatter enhver som i nedstigende linje er beslektet med fornærmede, altså foreldre, besteforeldre, oldeforeldre osv. Dersom gjerningspersonen derimot er et søsken av fornærmede gjelder strl. § 313. Annet punktum presiserer at «slektning i nedstigende linje» omfatter både biologiske og adopterte etterkommere, slik at straffetrusselen også gjelder overfor et bortadoptert barn, jf. Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 78 og 115 og adl. § 13. Partenes kjønn er irrelevant. Dersom det foreligger en rettskraftig dom om farskapsspørsmål, følger det av barneloven § 8 og Rt. 1974 s. 1283 at dommen må legges uprøvd til grunn i en senere straffesak om incest. Barneloven § 8 medfører dessuten også at farskapet ikke kan prøves prejudisielt, jf. NOU 1977:35 s. 43 og 112 og Ot.prp.nr. 62 (1979-80) s. 44.

Strafferamme og straffenivå

Den øvre strafferammen for overtredelse av den objektive gjerningsbeskrivelsen i § 312 er fengsel i 6 år. Det innebærer en økning på 1 år sammenlignet med strl. 1902 § 197. Om endringen er det imidlertid i forarbeidene uttalt at «strafferammen er hevet med ett år som følge av reduksjon i antall strafferammer … uten at dette er ment å ha betydning for straffenivået», jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 448.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

NOU 1977:35

Ot.prp.nr. 62 (1979-80)

Ot.prp.nr. 28 (1999-2000)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.