Straffeloven § 310. Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn

Straffeloven § 310. Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn

Straffeloven § 310 gjør det straffbart å overvære en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn. Bestemmelsen retter seg altså mot publikum, ikke den som produserer mv. fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn (se § 311). Med «fremvisning» menes særlig «live» fremvisninger, men også fremvisninger som er direkte overført via elektronisk kommunikasjon. Fremvisningen må være ment for et publikum utover den som selv organiserer den.


Straffeloven § 310

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som overværer en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn. Med barn menes person under 18 år.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen

Strl. § 310 rammer den som overværer en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn. Det oppstilles dermed to alternative handlinger som kan innebære en fullbyrdet overtredelse. Bestemmelsen er ny i forhold til strl. 1902 og er ment å oppfylle forpliktelsene i Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk art. 21 nr. 1 bokstav c).  Strl. 1902 inneholdt i § 204a et straffebud som langt på vei svarer til strl. § 311 om fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn. Denne bestemmelsen omfattet imidlertid ikke publikum eller «kundene» som strl. § 310 i hovedsak er ment å ramme. Det følger eksplisitt av bestemmelsen at det med barn menes person under 18 år.

Med «fremvisning» av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn forstås særlig «live» fremvisninger av barn som deltar i seksuell omgang eller andre seksualiserte fremvisninger av barn, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 447. Bestemmelsen rammer også den som får slike fremvisninger direkte overført gjennom elektronisk kommunikasjon. Videre følger det av forarbeidene at fremvisningen «må være ment for et publikum utover den som selv organiserer eller tilrettelegger for fremvisningen. Den som i andre tilfeller får en mindreårig til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv eller utvise annen seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd kan rammes av forslaget til straffeloven § 2005 §§ 291, 299, 302 eller 305«.

De aktuelle «seksuelle overgrep» er ofte voldtekt (§§ 291, 292, 293 og §§ 299, 300, 301) og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år (§§ 302, 303). Også andre og mildere straffebud vil imidlertid kunne omfattes. Fremvisning som «seksualiserer barn» kan eksempelvis være seksuell omgang mellom barn og voksne, men også mindre alvorlige seksuallovbrudd kan være omfattet. Hvorvidt nakenbilder av barn er omfattet beror på om bildet er egnet til å gi seksuelle assosiasjoner, jf. Ot.prp.nr. 20 (1991-1992) s. 53.  Seksuelt utfordrende fremvisning av barns kjønnsorganer omfattes, mens vanlige nakenbilder som ikke spesielt fokuserer på kjønnsorganene faller utenfor.

Strafferamme

Strafferammen for overtredelse av den objektive gjerningsbeskrivelsen i strl. § 310 er bot eller fengsel i 3 år.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 20 (1991-1992)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.