Straffeloven § 309. Kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige

Straffeloven § 309. Kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige

Straffeloven § 309 gjelder kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige. Bestemmelsen suppleres med strl. § 316 som anvendes ved kjøp mv. av seksuell omgang eller handling fra personer som er 18 år eller eldre. Alderen til kunden er derimot uten betydning. Etter bokstav a) rammes den som skaffer seg eller andre seksuell omgang eller handling med noen under 18 år ved å yte eller avtale vederlag, mens bokstav b) utvider straffansvaret til også å gjelde kunder der vederlaget er avtalt eller ytt av noen andre. Dersom noen på den måten som er beskrevet i bokstav a) eller b) får noen under 18 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, rammes forholdet derimot av bokstav c). Den øvre strafferammen er bot eller fengsel i 2 år. Har handlingen skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter strengere bestemmelser, forhøyes imidlertid strafferammen til fengsel i 3 år.


Straffeloven § 309

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som

a) skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller handling med en person under 18 år ved å yte eller avtale vederlag,

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

b) oppnår seksuell omgang eller handling med en person under 18 år ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller

c) på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får en person under 18 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter strengere bestemmelser, er straffen fengsel inntil 3 år.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen

Bokstav a)

Etter bokstav a) straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller handling med en person under 18 år ved å yte eller avtale vederlag. Uttrykket «skaffer seg» erstattet i 2008 den tidligere ordlyden «har» for å understreke at straffebudet ikke rammer den prostituerte, men kun kunden, jf. Ot.prp.nr. 48 (2007-2008) s. 10. Strl. § 309 stiller ingen krav til kundens alder og det er derfor tilstrekkelig at vedkommende er over den kriminelle lavalder. Den prostituerte må imidlertid være under 18 år når den seksuelle handlingen eller seksuelle handlingen skjer. Er vedkommende derimot fylt 18 år, anvendes i stedet strl. § 316. For å lese om hva som regnes som «seksuell omgang» eller «seksuell handling», se lovkommentaren til henholdsvis strl. § 291 og strl. § 297.

Det er et vilkår etter bokstav a) at handlingen skjer mot vederlag. Alternativet «avtale vederlag» tilsier imidlertid at det er tilstrekkelig for fullbyrdet overtredelse at vederlaget allerede er betalt. Hva slags form vederlaget har er ikke relevant. Betalingen kan skje med eksempelvis penger, alkohol, narkotika eller andre gjenstander og tjenester. Av forarbeidene følger det imidlertid at små gaver som ytes i forbindelse med seksuelt samvær faller utenfor, idet det normalt ikke vil kunne påvises årsakssammenheng mellom gaven og den seksuelle omgangen eller handlingen, jf. Ot.prp.nr. 48 (2007-2008) s. 11.

Når bindeleddet mellom partene i all hovedsak er selve utvekslingen av seksuelle tjenester mot vederlag er forholdet omfattet av strl. § 309. Dette gjelder også «faste» kundeforhold, men dersom forholdet i større grad har karakter av vanlig parforhold, faller det derimot utenfor bestemmelsens anvendelsesområde, jf. Ot.prp.nr. 48 (2007-2008) s. 18 om tilsvarende alternativ i § 316.

Bokstav b)

Etter bokstav b) straffes den som oppnår seksuell omgang eller handling med en person under 18 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Dette innebærer en utvidelse i forhold til den objektive gjerningsbeskrivelsen i bokstav a, idet bestemmelsen også rammer den som oppnår seksuell omgang eller handling ved at vederlag ytes eller avtales av andre. Den som yter eller avtaler vederlaget, straffes imidlertid etter bokstav a). Les mer om hva som kreves under bokstav a).

Bokstav  c)

Etter bokstav c) straffes den som på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får en person under 18 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Alternativet «utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv» er identisk med ordlyden i strl. § 291 bokstav c) andre straffalternativ, § 299 bokstav b) og § 302 annet punktum. For at strl. § 309 første ledd bokstav c) skal komme til anvendelse kreves det imidlertid også at den prostituerte er under 18 år og at det må være ytt eller avtalt vederlag. Til forskjell fra bokstav a) og bokstav b) er bokstav c) begrenset til å gjelde seksuell omgang. Å få noen å utføre handlinger som svarer til seksuell handling med seg selv er dermed ikke omfattet av bestemmelsen.

Strafferamme og straffenivå

Strafferammen for kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige er bot eller fengsel inntil 2 år.

Skjedd på en særlig krenkende måte

Dersom den seksuelle omgangen eller handlingen er skjedd på en særlig krenkende måte, men uten at forholdet straffes etter strengere bestemmelser, forhøyes den øvre strafferammen til fengsel i 3 år. Eksempler på tilfeller der den seksuelle omgangen eller handlingen skjer på en «særlig krenkende måte» er der det er brukt dyr eller handlingen er begått på en smertefull måte, jf. Ot.prp.nr. 48 (2007-2008) s. 18.

I utlandet

Dersom noen overtrer den objektive gjerningsbeskrivelsen i strl. § 309 kan vedkommende straffes i Norge selv om handlingen er begått i utlandet. Dette forutsetter imidlertid at gjerningspersonen er norsk statsborger eller har bosted i Norge, jf. strl. § 5 første ledd nr. 9.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 48 (2007-2008)

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.