Straffeloven § 305. Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år

Straffeloven § 305. Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år

Straffeloven § 305 omhandler seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år, og viderefører dels, med en liten utvidelse, strl. 1902 § 200 andre ledd andre punktum og dels § 201 første ledd bokstav c. Bestemmelsen regulerer to forskjellige forhold. For det første å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. For det andre å tvinge eller forlede et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.


Straffeloven § 305

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som

a) i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

b) tvinger eller forleder barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, med mindre forholdet rammes av strengere bestemmelser.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen

Straffeloven § 305 regulerer to forskjellige forhold.

Bokstav a)

Etter bokstav a) straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.  Om hva som regnes som «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd», se lovkommentaren til strl. § 298 som benytter tilsvarende formulering. I motsetning til etter strl. § 298 er det ikke noe krav om hvor atferden er utvist eller om fornærmede har samtykket eller ikke. Det er tilstrekkelig at atferden blir utvist i nærvær av eller overfor er et barn under 16 år. Hvordan barnet oppfattet hendelsen er i utgangspunktet uten betydning for straffbarheten. Ifølge forarbeidene er det likevel et minstekrav at vedkommende var i stand til å registrere det som foregikk, jf. Ot.prp.nr. 28 (1999-2000) s. 116.

Atferden må være utvist «i nærvær av» eller «overfor» barn under 16 år. Som tidligere anses atferd forøvet «overfor» noen også når den er forøvet gjennom bruk av telefon, internett eller annen elektronisk kommunikasjon, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 445. Se ellers lovkommentaren til strl. § 298 om betydningen av ordet «overfor». Bestemmelsen kan anvendes selv om det har skjedd en viss fysisk berøring, men strl. § 305 omfatter ikke handlinger som kan anses som seksuell omgang eller seksuell handling med fornærmede. Seksuell omgang rammes ofte av § 299, § 300 eller § 301, mens seksuell handling med barn under 16 år omfattes av strl. § 304.

Bokstav b)

Etter bokstav b) straffes den som tvinger eller forleder barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, med mindre forholdet rammes av strengere bestemmelser. For hva som regnes som «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd», se lovkommentaren til strl. § 298.  Alternativet «tvinger» er nytt sammenlignet med strl. 1902 og utvider dermed bestemmelsens anvendelsesområde. Alternativet «forleder» omfatter først og fremst ulike former for psykisk medvirkning, som lokking eller luring.

Et typetilfelle som rammes av bokstav b) er der gjerningspersonen får et barn under 16 år til å kle av seg og ta på seg selv, ofte overført via web-kamera. Hvis handlingene barnet utfører kvalifiserer til «seksuell omgang», kan imidlertid de strengere straffebudene inntatt i eksempelvis strl. § 291, § 295, § 299 eller § 302 komme til anvendelse i stedet, jf. reservasjonen for at forholdet rammes av strengere bestemmelser. Hvis handlingen overføres direkte mens flere ser på, vil de som ser på, etter omstendighetene linne straffes etter strl. § 310 om fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn. Hvis handlingen tas opp og lagres, kan forholdet også rammes av strl. § 311 om fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Eksempelet er hentet fra Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 445.

Skyldkrav

Det er et straffbarhetsvilkår at gjerningspersonen har handlet med tilstrekkelig skyld. Skyldkravet i strl. § 305 er i utgangspunktet forsett, jf. strl. § 21. Med hensyn til fornærmedes alder gjelder imidlertid et strengt aktsomhetskrav, jf. strl. § 307.

Strafferamme

Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Høyesterett uttalte i Rt. 2013 s. 699 (19) at «[m]itt utgangspunkt er at overtredelse av [straffeloven 1902] § 200 andre ledd andre punktum normalt bør lede til straff i form av ubetinget fengsel«. I HR-2016-01467-A ble straffen satt til fengsel i 6 måneder. Saken gjaldt en far som hadde onanert i nærvær av sin 14 år gamle datter ved flere anledninger. Høyesterett satte videre straffen til «omkring» fengsel i 6 måneder i HR-2017-1282-A, der domfelte blant annet hadde sendt to jenter under 16 år filmer og bilder der han onanerte seg selv til utløsning.

Om muligheten for straffbortfall ved jevnbyrdighet i alder og utvikling, se strl. § 308.

 

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 28 (1999-2000)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.