Straffeloven § 304. Seksuell handling med barn under 16 år

Straffeloven § 304. Seksuell handling med barn under 16 år

Straffeloven § 304 omhandler seksuell handling med barn under 16 år. Bestemmelsen viderefører strl. 1902 § 200 andre ledd første punktum, og begrenses oppad mot § 299 bokstav c) som rammer den som «foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år». Strafferammen er fengsel inntil 3 år. 


Straffeloven § 304

Den som foretar seksuell handling med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 år, hvis forholdet ikke rammes av § 299.

Seksuell handling med barn under 16 år

Straffeloven § 304 gjør seksuelle handlinger med barn under 16 år straffbart. For hva som regnes som «seksuell handling», se strl. § 297. Til forskjell fra strl. § 297 er det imidlertid irrelevant om fornærmede samtykker så lenge vedkommende er under 16 år. Dersom fornærmede er under 14 år og handlingen anses som «kvalifisert seksuell handling», gjelder i stedet strl. § 299 bokstav c.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Både forsøk på, jf. strl. § 16, og medvirkning til, jf. strl. § 15, seksuell handling med barn under 16 år er også straffbart.

Skyldkravet

Det er et straffbarhetsvilkår at gjerningspersonen har handlet med tilstrekkelig skyld. Skyldkravet i strl. § 304 er i utgangspunktet forsett, jf. strl. § 21. Med hensyn til fornærmedes alder gjelder imidlertid et strengt aktsomhetskrav, jf. strl. § 307.

Strafferamme og straffenivå

Den øvre strafferammen for seksuell handling med barn under 16 år er fengsel i 3 år, noe som innebærer en videreføring av strafferammen etter strl. 1902 § 200 andre ledd. Den forhøyede strafferammen i § 200 tredje ledd på fengsel inntil 6 år dersom handlingen var begått under «særdeles skjerpende omstendigheter» er imidlertid ikke videreført. Begrunnelsen er at «kvalifisert seksuell handling» med barn under 16 år nå omfattes av strl. § 299 første ledd bokstav c) med en øvre strafferamme på fengsel inntil 10 år. Momentene som det særlig skulle legges vekt på i vurderingen av om handlingen var begått under «særdeles skjerpende omstendigheter» skal ifølge forarbeidene likevel fremdeles anses som skjerpende omstendigheter ved straffutmålingen, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 444. Dette betyr at det ved straffutmålingen kan legges vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nær tillitsforhold og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måter. Dersom forholdet også omfattes av strl. § 299 som i bokstav c) rammer den som «foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år», gjelder det imidlertid en øvre strafferamme på fengsel i 10 år.

Se strl. § 308 om muligheten for straffbortfall ved jevnbyrdighet i alder og utvikling.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.