Straffeloven § 303. Grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år

Straffeloven § 303. Grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år

Straffeloven § 303 gjelder grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år. Hvorvidt overtredelsen av § 302 skal regnes som grov beror på en samlet vurdering, der det særlig skal legges vekt på de momentene som er nevnt i bokstav a) til c). Dersom ett av dem foreligger skal det imidlertid mye til for at handlingen ikke regnes som grov. Strafferammen for grov overtredelse av § 302 er fengsel i 15 år. Den forhøyede strafferammen kommer dessuten til anvendelse dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 299 eller 302. 


Straffeloven § 303

Grov overtredelse av § 302 straffes med fengsel inntil 15 år. Det samme gjelder dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 299 eller 302.

Ved avgjørelsen av om overtredelsen av § 302 er grov skal det særlig legges vekt på om

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

a) handlingen er begått av flere i fellesskap,

b) handlingen er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller

c) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen.

Strafferamme og straffenivå

Grov overtredelse av strl. § 302 som gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år har en øvre strafferamme på fengsel i 15 år, jf. første ledd. Henvisningen til «overtredelse av strl. § 302» omfatter også forhold som nevnt i § 302 annet punktum. Også det å få barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, kan skje på måter som gjør at overtredelsen anses som grov og dermed for en forhøyet strafferamme, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 444.

Den forhøyede strafferammen gjelder dessuten dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i strl. § 291, § 299 eller § 302, jf. første ledd annet punktum. Henvisningen til § 291 omfatter også tidligere domfellelser etter § 292 og § 293, mens henvisningen til § 299 omfatter også § 300 og § 301, og selvsagt også straffeloven 1902 § 195. Endelig skal det nevnes at henvisningen til § 302 også omfatter tidligere domfellelser etter § 303 og straffeloven 1902 § 196.

Når er overtredelsen grov?

Særlig legges vekt på

Ved avgjørelsen av om overtredelsen av strl. § 302 er grov, skal det særlig legges vekt på momentene nevnt i bokstav a) til c), jf. annet ledd. Strl. § 303 erstatter straffeloven 1902 § 196 annet ledd, og etter denne bestemmelsen ble den øvre strafferammen automatisk forhøyet dersom ett av alternativene forelå. Selv om dette ikke gjelder like absolutt nå, skal det mye til for at voldtekten ikke regnes som grov dersom ett av momentene foreligger. Vilkårene er således alternative, jf. også ordet «eller». Ordet «særlig» tilsier likevel at listen ikke er uttømmende og at handlingen kan regnes som grov selv om ingen av de nevnte momentene foreligger.

Bokstav a)

Etter bokstav a) skal det legges særlig vekt på om handlingen er begått i fellesskap. Dette alternativet er identisk med strl. § 293 andre ledd bokstav a, og det vises derfor til lovkommentaren om denne bestemmelsen.

Bokstav b)

Etter bokstav b) skal det legges særlig vekt på om handlingen er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte. Alternativet skal forstås på samme måte som strl. § 301 andre ledd bokstav b), se derfor lovkommentaren til denne bestemmelsen.

Bokstav c)

Etter bokstav c) skal det legges særlig vekt på om den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen. Alternativet er identisk med og skal forstås på samme måte som strl. § 293 andre ledd bokstav c).

Skyldkravet

Skyldkravet må dekke de omstendighetene som gjør handlingen grov. For bokstav a) og bokstav b) kreves forsett, jf. strl. § 21. For følgeskader som nevnt i bokstav c) er det derimot tilstrekkelig med uaktsomhet, jf. strl. § 24.

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.