Straffeloven § 302. Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Straffeloven § 302. Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Straffeloven § 302 gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 år og 16 år. Bestemmelsen gjør det straffbart både å ha seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år samt å få et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Strafferammen er fengsel i 6 år. Det bør vurderes om forholdet også rammes av andre bestemmelser, herunder særlig § 291 om voldtekt.


Straffeloven § 302

Den som har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år, hvis ikke forholdet også rammes av andre bestemmelser. På samme måte straffes den som får et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Straffeloven § 302 gjør det straffbart å ha seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, jf. første punktum. For hva som regnes som «seksuell omgang», se lovkommentaren til strl. § 291. Etter andre punktum straffes også den som får et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Alternativet er nytt i strl. 2005 og tilsvarer andre del av strl. § 291 bokstav c), se derfor lovkommentaren til denne bestemmelsen.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Strafferamme og straffenivå

Den øvre strafferammen for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år er fengsel i 6 år. Strafferammen ble økt fra 5 til 6 år fengsel ved lov 25. juni 2010 nr. 46 som trådte i kraft straks. Høyesterett uttalte i Rt. 2010 s. 36 (18) at «[d]er den fornærmede befinner seg i den nedre del av den aldersgruppen § 196 retter seg mot – som altså er mellom 14 og 16 år – og den seksuelle omgangen er samleie, skal straffes normalt være ubetinget fengsel«. Uttalelsen ble fulgt opp i Rt. 2010 s. 1421.

Normalstraffenivået ved overtredelse av strl. 1902 § 196 og strl. 2005 § 302 er fengsel i 6 måneder, jf. Rt. 2913 s. 1211 og blant annet HR-2018-02096-A med henvisning til Prop. 97 L (2009-2010) s. 27. Normalstraffnivået angir bare utgangspunktet for vurderingene. Straffen skal fortsatt fastsettes etter en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak. Skjerpende omstendigheter kan tilsi at straffen fastsettes over eller under normalstraffnivået. Graden av straffverdighet vil kunne variere avhengig av fornærmedes og gjerningspersonens alder, utvikling og forhold seg i mellom. Om straffenivået kan det videre vises til:

I Rt. 2013 s. 1211 ble straffen satt til fengsel i 2 år og 3 måneder. Domfelte var på gjerningstidspunktet rundt 50 år og hadde i en periode fra november 2009 til september 2011 jevnlig hatt samleier og annen seksuell omgang med en jente som knapt var fylt 14 år da det startet. I skjerpende retning ble det lagt vekt på fornærmedes alder, at domfelte hadde misbrukt sin fremtredende offentlige stilling for å oppnå den seksuelle omgangen og at flere av samleiene ble utført uten prevensjon. Handlingene innebar et sterkt tillitsbrudd overfor fornærmede og hennes foreldre. Det ble ikke ansett formildende at saken fikk en omfattende mediedekning og domfeltes helseproblemer som følge av saken.

I HR-2017-1282-A ble straffen satt til fengsel i 12 år. Den domfelte hadde over internett truet to jenter til å utføre seksuell omgang med seg selv og med hverandre, samt til å oversende flere filmer av dette til han. Også voldtektsbestemmelsen i § 291 var overtrådt. Han hadde også tvunget dem til å suge en hunds penis. Høyesterett uttalte at allmennpreventive hensyn gjorde seg sterkt gjeldende på det aktuelle området, og at seksuelle overgrep over internett ikke generelt bør straffes mildere enn andre former for overgrep. Det ble i skjerpende retning lagt vekt på at det dreide seg om kyniske og målrettede og grovt krenkende overgrep overfor mindreårige jenter. Domfeltes tilståelse ble tillagt en viss vekt i formildende retning. Straffenivået kunne settes til fengsel i «omkring fem år for hver av de fornærmede».

Fornærmede mellom 14 og 16 år kan ha krav på oppreisningserstatning dersom de blir utsatt for seksuell omgang, jf. skadeerstatningsloven §§ 3-5, jf. 3-3. Ettersom saker som rammes av strl. § 302 varierer sterkt i alvor og omfang, kan det ikke fastsettes noe standardisert oppreisningsnivå. I Rt. 2002 s. 730 ble fornærmede tilkjent kr 10 000 i oppreisning, mens i Rt. 2013 s. 1211 hadde lagmannsretten satt oppreisningserstatningen til kr 120 000 og Høyesterett prøvde ikke oppreisningen. I HR-2018-02096A ble det derimot ikke idømt oppreisningserstatning. Det ble lagt vekt på at det dreide seg om enkeltstående tilfeller av sec mellom ungdommer som har et forhold, og hvor domfelte er karakterisert som umoden. Den seksuelle omgangen var frivillig, og det er ikke opplysninger om skadevirkninger. Selv om dette i seg ikke kan begrunne at det ikke skal tilkjennes oppreisning, var det gode grunner for å ikke idømme oppreisningserstatning når de nevnte forholdene ble sett i sammenheng med nærheten i alder og utvikling og at det var et forhold mellom partene.

Hvis ikke forholdet også rammes av andre bestemmelser

Av første punktum følger det at den som har seksuell omgang med barn mellom 14 år og 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år, «hvis ikke forholdet også rammes av andre bestemmelser». Om dette er det i forarbeidene, Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 444, uttalt at

I lovteksten er det vist til at seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år også kan rammes av andre bestemmelser. Bestemmelsen kan anvendes i konkurrens med blant annet straffeloven 2005 §§ 291, 295, 296 og §§ 312-314 [§ 312, 313, 314]. Henvisningen er ment som en oppfordring til å vurdere om også andre bestemmelser bør anvendes, særlig gjelder dette bestemmelsen om voldtekt i straffeloven 2005 § 291.

 

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

Prop. 97 L (2009-2010)

 

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.