Straffeloven § 278. Medlidenhetsdrap

Straffeloven § 278. Medlidenhetsdrap

Straffeloven § 278 omhandler såkalte medlidenhetsdrap, det vil si at noen dreper en person som er dødssyk eller som av andre grunner er nær ved å dø med den hensikt å spare den syke for videre lidelser. Straffen for den som dreper kan i slike tilfeller settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn det som ellers følger av strl. § 275 om drap. 


Straffeloven § 278

Dersom noen av medlidenhet dreper en person som er dødssyk, eller som av andre grunner er nær ved å dø, kan straffen settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn det som følger av § 275.

Dødssyk eller av andre grunner nær ved å dø

Straffeloven § 278 regulerer tilfeller hvor det ikke foreligger samtykke til drapet, i motsetning til etter strl. § 276 (2). Ifølge forarbeidene tar bestemmelsen i hovedsak sikte på tilfeller hvor gjerningspersonen antar at den drepte ville ha samtykket dersom vedkommende var i stand til å gi uttrykk for dette, jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 432. Det understrekes her at hovedformålet må være å spare den syke for videre lidelser. Hensynet til de pårørende er derimot neppe relevant.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

For at det skal være tale om medlidenhetsdrap, slik at straffen kan settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn det som følger av § 275, må ett av to alternative vilkår være oppfylt: Personen må enten være dødssyk eller av andre grunner være nær ved å dø. Vilkåret erstatter den tidligere ordlyden i strl. 1902 om at sykdommen måtte være «haabløs». Om endringen heter det i forarbeidene at det någjeldende vilkår er noe snevrere enn det forrige ved at døden må være «nært forestående», jf. Ot.prp.nr. 22 (2008-2009) s. 432-433. Ifølge Rt. 1971 s. 1194 kan sykdomsbegrepet ikke være begrenset til sykdommer i tradisjonell forstand.

At straffen kan settes under minstestraffen innebærer at straffen kan settes til fengsel kortere enn 8 år, jf. § 275. Videre vil en mildere straffart typisk her være bot.

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Ot.prp.nr. 22 (2008-2009)

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.