Kan overgriperen varetektsfengsles før han er dømt?

Kan overgriperen varetektsfengsles før han er dømt?

Den klare hovedregelen er at den siktede går på frifot så lenge han har fått rettskraftig dom mot seg. I enkelte tilfeller kan dette være belastende for den fornærmede. Man kan tenke seg at man frykter at gjerningsmannen på nytt vil oppsøke den fornærmede, at gjerningsmannen vil stikke av til utlandet, eller at han vil forspille bevis eller påvirke vitner. I enkelte tilfeller kan dette gi grunnlag for å varetektsfengsle gjerningsmannen før han har blitt dømt.


Det er imidlertid mange vilkår som må være oppfylt, da varetektsfengsling er et sterkt inngrep i den personlige rettsfære. Adgangen til å varetektsfengsle følger av straffeprosessloven.

Les mer: Hva skjer etter anmeldelse av voldtekt?

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Det er viktig å påpeke at retten aldri er pliktig å varetektsfengsle selv om vilkårene for å varetektsfengsle er oppfylt. Retten må alltid gjøre en vurdering av om dette er forsvarlig ut fra forholdene, og må også vurdere om varetektsfengsling vil være forholdsmessig ut fra en bred helhetsvurdering.

Varetektsfengsling innebærer at den siktede vil fengsles før han har fått dom mot seg, og han fengsles dermed mens han i prinsippet er uskyldig. Varetektsfengsling er dermed ikke ubetenkelig i lys av den overordnede uskyldspresumsjonen.

Les mer: Hva er varetektsfengsel?

Grunnvilkåret for å varetektsfengsle er at den pågrepne med skjellig grunn må mistenkes for et straffbart forhold som kan medføre fengsel i mer enn 6 måneder. Skjellig grunn innebærer at det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at den siktede har begått den straffbare handlingen. Vilkåret om at forholdet kan medføre fengsel i mer enn 6 måneder vil som oftest være oppfylt i forbindelse med volds- og overgrepssaker.

Videre må ett av vilkårene under være oppfylt.

Der de øvrige vilkår er oppfylt kan varetektsfengsling skje dersom:

1) det er grunn til å frykte for at tiltalte vil unndra seg forfølgingen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler.

2) det er nærliggende fare for at tiltalte vil forspille bevis i saken, f eks ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige.

3) det antas påkrevd for å hindre at tiltalte på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder.

Man ser at varetektsfengsling er ment for de spesielle tilfeller der det er risiko for at gjerningsmannen vil stikke av, forspille bevis eller begå en ny straffbar handling. Det er grunn til å påpeke at det stilles relativt strenge krav til å oppfylle et av disse vilkårene..

Varetektsfengsling skal alltid avgjøres av retten, og påtalemyndigheten kan dermed ikke uten videre varetektsfengsle mennesker. Videre kan som oftest ikke varetektsfengsling skje for mer enn 4 uker av gangen, men etter 4 uker kan man fornye varetektsfengslingen ved ny avgjørelse av retten.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.