Må man søke dekning av forsikringen eller folketrygden før man kan få voldsoffererstatning?

Må man søke dekning av forsikringen eller folketrygden før man kan få voldsoffererstatning?

Ordningen med voldsoffererstatning er ment å være en subsidiær ordning. Dette innebærer at det er et krav om at du har prøvd å få dekket ditt tap på andre måter før du kan bli tilkjent voldsoffererstatning. I noen tilfeller vil du også ha krav på fri rettshjelp – se mer om dette her.


Har du for eksempel en forsikring som kan dekke skaden, må du først søke om å få forsikringsselskapet til å dekke tapet. Du må dermed melde skaden til forsikringsselskapet. Her er det ulike frister å forholde seg til. Når du får vedtaksbrev fra forsikringsselskapet må du sende en kopi av dette til Kontoret for voldsoffererstatning. Dersom du ikke gjør dette vil du ikke kunne bli tilkjent voldsoffererstatning. Du vil også kunne få dekket en eventuell egenandel.

Det er som regel reiseforsikring eller yrkesskadeforsikring som er mest praktisk, dersom man har blitt utsatt for vold på jobb eller dersom man har blitt utsatt for vold under reise. Men merk at reiseforsikringen ofte dekker tap som har skjedd selv om man ikke er på reise i tradisjonell forstand, ofte vil den dekke tap som skjer andre steder enn hjemme og på jobb, for eksempel på byen.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Voldsoffererstatningsordningen er subsidiær, og dersom man er skadet på jobb, så skal de økonomiske utgiftene dekkes av arbeidsgivers forsikringsselskap. Det gjenstår da bare oppreisningserstatning, som du kan få av Kontoret for voldsoffererstatning. Dette vil for eksempel gjelde i yrker der man er utsatt for vold på jobb.

«Det rettslige utgangspunktet i norske erstatningsrett er at skadelidte skal få sitt fulle tap erstattet. Dette innebærer at du vil få alle påregnelige kostnader som følge av yrkesskaden erstattet.» Kilde: Erstatning.no

Disse forsikringene dekker ikke oppreisning, slik at du uansett vil kunne søke oppreisningserstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

I en del tilfeller kan du også få dekket ditt økonomiske tap fra NAV. I slike tilfeller er det også et krav om at du først fremsetter et krav til NAV. Hvis du ikke kan dokumentere at du har gjort dette vil du ikke kunne bli tilkjent voldsoffererstatning for disse utgiftene. Dette kan eksempelvis være krav på sykepenger, gravferdsstønad til etterlatte, yrkesskadedekning, etc.

Dersom du vil ha refundert egenandel til lege og psykolog er det HELFO du må henvende deg til. Har du eksempelvis fått en tannskade som følge av en straffbar handling, og denne har funnet sted etter 1. januar 2008, kan du ofte få dekket utgiftene til behandling gjennom HELFO mot en egenandel. Dette innebærer at du ikke kan få voldsoffererstatning før du har søkt om å få dekket utgiftene av HELFO.

Trygden dekker også i stor grad utgifter til behandling hos lege, psykolog og fysioterapeut. Egenandeler kan kreves dekket av Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål om avhør

Den som er utsatt for overgrep eller enkelte andre forhold vil du ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat, som også kan være med i avhør. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat.

Kilde:

voldsoffererstatning.no

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.