Kan man få erstatning for psykiske senskader etter seksuelle overgrep?

Kan man få erstatning for psykiske senskader etter seksuelle overgrep?

Den som er utsatt for seksuelle overgrep, og opplever senskader etter dette, kan ha krav på voldsoffererstatning. Det er i utgangspunktet et krav om at forholdet anmeldes. Det kreves færre bevis for å ha krav på erstatning enn det politiet og domstolene opererer med i forhold til straffekravet. Dette gir seg utslag i at man kan få erstatning selv om en straffesak er henlagt. Du har ofte krav på gratis advokat i forbindelse med seksuelle overgrep – kontakt våre advokater her.


Man kan ha krav på voldsoffererstatning etter overgrep

Mange som søker om voldsoffererstatning gjør dette i voksen alder. Kontoret for voldsoffererstatning opererer med lange foreldelsesfrister i saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn. I mange av tilfellene vil de psykiske senskadene være av omfattende og varig art, og man vil derfor kunne ha krav på menerstatning, samt erstatning for inntektstap dersom skaden har medført nedsatt arbeidsevne. I tillegg kan man ha krav på oppreisningserstatning.

Dersom det tidligere er søkt om voldsoffererstatning, kan man sende en søknad om tilleggserstatning dersom det er erstatningsposter som ikke tidligere er behandlet, for eksempel dersom man først fikk tilkjent oppreisning, så kan man likevel kreve menerstatning på et senere tidspunkt. Det er også mulig å begjære omgjøring av et tidligere vedtak dersom det foreligger ny dokumentasjon.

Fri advokathjelp til erstatningskrav for psykiske senskader

Saker som omhandler erstatning etter psykiske senskader kan være svært kompliserte, enten det dreier seg om bistand til å kreve voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning eller om det gjelder erstatningssak direkte mot gjerningspersonen. Heldigvis er det slik at det finnes flere rettshjelpsordninger som gir krav på gratis advokathjelp til de skadelidte i slike saker, bl.a. bistandsadvokatordningen og lov om fri rettshjelp.

Kontakt advokat for spørsmål om seksuelle overgrep

Du vil ofte ha krav på gratis advokatbistand i forbindelse med seksuelle overgrep – her kan du kontakte advokatene våre.

Kilder:

http://www.advokat-teigstad.no/voldsoffererstatning/psykiske-senskader/

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.