Hvordan utmåles oppreisning?

Hvordan utmåles oppreisning?

Oppreisning utmåles som hovedregel etter en skjønnsmessig vurdering. Her må retten eller voldsoffererstatningsmyndighetene vurdere handlingens grovhet, krenkelsens art og offerets skader. Oppreisningen vil som oftest utmåles et sted mellom 10 000 – 200 000 kr, og i de groveste tilfelle opp til 500 000 kr.


Oppreisning er en form for erstatning som skal kompensere for den tort og svie en krenkelse har påført et offer. Erstatningen er svært praktisk for en skadelidt som er utsatt for en straffbar handling, fordi vilkårene for oppreisning nesten alltid er innfridd i slike tilfeller.

Vilkår for oppreisning

Vilkårene for oppreisning følger av skadeerstatningsloven § 3-5. Her er det to alternative vilkår som begge gir rett til oppreisning.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Det første alternativet er at skadevolder enten grovt uaktsomt eller forsettlig har påført skadelidte en personskade. Det andre alternativet er at skadevolder grovt uaktsomt eller forsettlig har brutt et straffebud som nevnt i skadeerstatningsloven § 3-3. Skadeerstatningsloven § 3-3 nevner blant annet innbrudd, voldtekt, misbruk av stilling, incest og en rekke andre tilfeller.

Det er veldig mange straffbare handlinger som kan gi skadelidte krav på oppreisning. Dette fører til at skadelidte i nesten alle straffesaker kan fremme krav om oppreisning.

Hvor mye?

Siden oppreisning utmåles etter en konkret vurdering er det vanskelig å gi noe klart svar på hvor mye oppreisningen vil utgjøre. Hvor stor oppreisningen vil bli må bero på handlingens grovhet, krenkelsens art og offerets skader.

Er offeret for eksempel utsatt for en grov voldtekt, eller utsatt for grov vold og frihetsberøvelse, vil oppreisningen nok være relativt høy. Er det derimot begått et innbrudd eller det kun har forekommet trusler vil oppreisningen nok være mindre.

Retten ser ut til å operere med oppreisning på mellom 10 000 kr – 200 000 kr, men oppreisningen kan i noen tilfeller også være lavere eller høyere. I noen tilfelle er utmålingen av oppreisning normert. Dette gjelder for eksempel ved voldtekt til samleie. Her har Høyesterett normert oppreisningen til 150 000 kr.

Kilder:

Advokatfirmaet Teigstad

Skadeserstatningsloven

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.