Hvordan skal en bistandsadvokat forholde seg til media?

Hvordan skal en bistandsadvokat forholde seg til media?

En bistandsadvokat har som oppgave å ivareta fornærmede eller etterlattes interesser. Advokaten bør herunder orientere og forberede klienten på møte med media, samt respektere et eventuelt ønske om å ikke bidra til omtale i media.


Den som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder typisk ved sedelighetsforbrytelser og familievold, men også ved voldshandlinger som har ført til betydelig skade. En bistandsadvokats oppgave er kort fortalt å ivareta fornærmedes interesser i saken. Dette innebærer blant annet å oppfylle klientens behov for informasjon og gi løpende orientering underveis i saken.

I alvorlige overgrepssaker vil det ikke sjeldent oppstå et press fra media. Bistandsadvokaten bør forberede skadelidte på dette og gi råd og veiledning til hvordan klienten bør forholde seg. Advokaten bør videre informere skadelidte om medias rolle generelt i straffesaker.

Dersom bistandsadvokaten blir bedt om å uttale seg offentlig om saken, bør klientens samtykke som hovedregel innhentes. Unntak kan tenkes der hensynet til klienten nødvendiggjør at bistandsadvokaten uttaler seg uten samtykke på forhånd. Bistandsadvokaten skal, uavhengig av samtykke, alltid ha klientens interesser for øye. Dersom klienten ikke ønsker å bidra til omtale i media, skal advokaten respektere dette.

Selv om klienten samtykker til at bistandsadvokaten kan uttale seg om saken i media, følger det en del begrensinger uten også politiets samtykke. Uten politiets uttrykkelige samtykke, skal advokaten ikke gi pressen innsyn i eller gi opplysninger fra straffesaksdokumentene.

Kilder:

https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-bistandsadvokater/

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.


    Ukategorisert