Hvordan få voldserstatning?

Hvordan få voldserstatning?

For å få voldserstatning må du enten anmelde gjerningspersonen eller gå til sivilt søksmål. Det mest hensiktsmessige vil ofte være å anmelde gjerningspersonen og samtidig søke om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). I en del tilfeller vil du også ha krav på gratis bistandsadvokat.


Dersom du har blitt utsatt for vold og kan bevise dette vil du i mange tilfeller ha krav på erstatning fra skadevolder. De typiske tilfellene vil være der fornærmede blir banket opp på fest, blir ranet og utsatt for vold på gaten, etc.

Erstatningspostene vil være ditt fulle økonomiske tap som følge av skadevolders atferd, og også erstatning som for eksempel oppreisning, som er erstatning for tort og svie.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Hva bør jeg gjøre?

Det mest aktuelle vil være å søke om voldsoffererstatning fra KFV. For å gjøre dette er det et vilkår om at du har blitt utsatt for en handling som krenker «livet, helsen eller friheten». Det er videre et vilkår at du har blitt utsatt for en personskade. Du må også anmelde forholdet til politiet for å få erstatning fra KFV. Videre må man svare ja dersom politiet spør om man krever erstatning, samt at man ønsker gjerningspersonen straffet.

Etter du har anmeldt forholdet vil du måtte søke om voldsoffererstatning ved å fylle ut et skjema på KFV sine nettsider.

Etter dette vil det pågå to forskjellige prosesser. Politiet vil etterforske forholdet, og dersom de finner tilstrekkelige beviser vil de kunne opprette straffesak mot gjerningsmannen. Beviskravet for å straffe gjerningsmannen er strengt. Det må bevises utover enhver rimelig tvil at han begikk den straffbare handlingen.

I tillegg vil KFV ta stilling til om du har krav på voldsoffererstatning. Beviskravet for å få voldsoffererstatning er mindre strengt enn i straffesaker. Her er beviskravet at det må klar sannsynlighet til for at du få erstatning. Dette innebærer at du fortsatt har krav på voldsoffererstatning dersom politiet henlegger saken eller gjerningsmannen blir frikjent i retten. Vanlige beviser vil være journaler fra din lege, vitner, videopptak, etc.

Du vil også alternativt kunne føre en sivil rettssak mot gjerningsmannen, men dette vil ofte være mye mer kostbart og tidkrevende enn å søke om voldsoffererstatning. Fordelen med å søke om voldsoffererstatning er at du uansett vil få pengene dine selv om gjerningsmannen ikke kan betale – KFV er et statlig organ som er ansvarlig for utbetalingen.

Bistandsadvokat ved vold

Dersom du har blitt utsatt for vold vil du i noen tilfeller ha krav på bistandsadvokat. Dette er en gratis advokat som finansieres av staten. Oppgaven til bistandsadvokaten er å ivareta fornærmedes rettigheter gjennom hele saken. Dette vil være for eksempel hjelp til å vurdere om du skal anmelde, hjelp til anmeldelse, hjelp under etterforskning, hjelp under rettssaken, hjelp til å anke samt hjelp til å søke om voldsoffererstatning. Du kan selv velge hvilken bistandsadvokat du ønsker.

Bistandsadvokat er imidlertid ment for de mest graverende forhold. Det er derfor et krav om at det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse. Hva som ligger i vilkåret må avgjøres etter rettens skjønn, men det er grunn til å merke seg at det krever betydelig skade.

Kilder:

Straffeprosessloven

Advokatfirmaet Teigstad: Erstatning etter vold

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.