Hvor mye får man i oppreisning etter voldtekt?

Hvor mye får man i oppreisning etter voldtekt?

Den som er utsatt for voldtekt vil ha krav på oppreisning for den straffbare handlingen. Oppreisning er en kompensasjon for den krenkelsen skadelidte har blitt utsatt for, og er altså ikke ment å dekke et økonomisk tap.


Kravet på oppreisning etter voldtekt følger av skadeerstatningsloven § 3-5, jf. § 3-3. Gjerningsmannen kan etter denne bestemmelsen pålegges å betale fornærmede en engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art.

Høyesterett har normert beløpet på oppreisning etter voldtekt til kroner 150 000. Dersom særlige grunner foreligger kan det tenkes unntak fra dette, men rettspraksis viser at det skal mye til. Det vil imidlertid være nokså gjennomgående riktig med en forhøyet oppreisningserstatning der offeret er mindreårig eller der det er tale om gruppevoldtekt eller annen særlig grov voldtekt.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Les mer om voldsoffererstatning etter voldtekt.

Oppreisning etter voldtekt kan kreves under straffesaken mot gjerningspersonen. Den som har blitt utsatt for voldtekt har krav på bistandsadvokat dekket av staten. Bistandsadvokaten vil da ta seg av oppreisningskravet under straffesaken. Dersom saken blir henlagt, kan man i stedet kreve oppreisning av kontoret for voldsoffererstatning.

Oppreisning etter voldtekt kan videre kreves gjennom en sivil erstatningssak. I slike saker har alle fri rettshjelp, uavhengig av inntekt og formue.

Beviskravet for å få oppreisning er i alle tilfelle «klar sannsynlighetsovervekt». Dette er langt lavere enn beviskravet for å straffe noen («utover enhver rimelig tvil»). Det er derfor ikke sjeldent at den mistenkte blir frikjent for straff, men likevel må betale oppreisning til fornærmede.

Kilder:

http://www.advokat-teigstad.no/voldsoffererstatning/oppreisning-voldtekt/

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.