Hvem betaler voldsoffererstatningen?

Hvem betaler voldsoffererstatningen?

Det er i utgangspunktet overgriperen som er erstatningsrettslig ansvarlig for skaden han har påført skadelidte. Ikke sjeldent er skadevolderen insolvent. I slike tilfeller kan staten overta erstatningsansvaret opp til voldsoffererstatningens øvre grense.


Den som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav på voldsoffererstatning. Dette gjelder i hovedsak ofre for vold, ran, trusler, frihetsberøvelse, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, samt barn som har vært vitne til vold mot nærstående eller etterlatte dersom voldsofferet dør.

Hva kan man få utbetalt i voldsoffererstatning?

Utgangspunktet er at overgriperen er erstatningsrettslig ansvarlig for skaden han har påført skadelidte. Erstatningen skal dekke skadelidtes fulle økonomiske tap som følge av skaden, i tillegg til oppreisning og menerstatning.

Dersom overgriperen ikke har penger til å betale erstatningen eller overgriperen er ukjent, kan kravet fremmes mot staten ved Kontoret for voldsoffererstatning (KfV). Dette innebærer at staten overtar overgriperens ansvar opp til voldsofferordningens øvre grense. For å få voldsoffererstatning utbetalt av KfV, må vilkårene i voldsofferstatningsloven være oppfylt.

I noen tilfelle krever staten regress fra overgriperen i medhold av voldsoffererstatningsloven § 15. KfV vil da sende regresskravet til Statens Innkrevingssentral som får jobben med å kreve inn pengene fra overgriperen.

Det er også viktig å kreve erstatning til politiet etter en anmeldelse.

Statens innkrevingssentral (SI) har som hovedoppgave å innkreve straffekrav, utstedt av politiet og domstolene. Innkreving kan skje enten frivillig eller ved tvang. Dersom innkrevingen skjer frivillig, får overgriperen innflytelse på hvordan kravet skal betales. Skjer derimot innkrevingen ved tvang, kan overgriperen bli trukket i lønn eller trygd, eller det kan bli tatt pant i hans formuesgoder.

Du vil i mange tilfelle ha krav på advokathjelp via fri rettshjelp eller bistandsadvokatordningen til å kreve voldsoffererstatning.

Les også hvordan fremme et erstatningskrav.

Kilder:

www.advokat-teigstad.no/voldsoffererstatning

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.


    Ukategorisert