Hva skal til for å få voldsoffererstatning?

Hva skal til for å få voldsoffererstatning?

Er du utsatt for en straffbar handling som for eksempel vold, ran, trusler eller seksuelle overgrep vil du ofte ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Om straffesaken er henlagt er ikke avgjørende. Du vil i de fleste tilfeller også ha krav på gratis advokat gjennom offentlige rettshjelpsordninger.


Vilkår for voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er aktuelt der du har blitt utsatt for en handling som krenker liv, helse eller frihet. Dette vil typisk være trusler, vold, overgrep, frihetsberøvelse, ran, etc.

Voldsoffererstatning gjelder i utgangspunktet kun hendelser som har skjedd i Norge. Det har ikke noe å si om skadevolder eller skadelidte er norske borgere. I mange tilfeller kan en norsk borger som blir utsatt for en kriminell handling i utlandet likevel tilkjennes voldsoffererstatning fra Norge.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

I utgangspunktet er det et krav at handlingen medførte en personskade. Vilkårene for personskade er ikke høye. Psyisk skade er likestilt med fysisk skade og vil regnes som personskade.

Det er viktig å ha bevis. Derfor vil det lønne seg å ta bilder av blåmerker, etc. Det vil også ofte være lurt å fortelle legen om fysiske eller psykiske plager slik at du har bevis for skadene. Mange voldsofre går uten å fortelle om personskadene, og dette vil ofte få negative utslag for erstatningen.

Som et klart utgangspunkt må forholdet også anmeldes. Det finnes riktinok noen få unntak fra dette kravet. Et eksempel er der gjerningsmannen er død. Man må også bekrefte det dersom politiet spør om man vil kreve erstatning. Man må også bekrefte at man vil at gjerningsmannen skal bli straffet.

Les mer om hvorfor man alltid skal anmelde.

Ordningen med voldsoffererstatning er også ment å være subsidiær. Dette innebærer at man først må søke tapet dekket gjennom for eksempel forsikringer eller NAV. Det er imidlertid intet krav om at man må forsøke å inndrive kravet direkte fra skadevolder selv.

Erstatningspostene

Erstatningen skal som det klare utgangspunkt dekke skadelidtes fulle økonomiske tap som følge av skaden. I tillegg kan skadelidte også ha krav på oppreisning og menerstatning.

I de minst alvorlige tilfellene vil det typisk være snakk om oppreisning, som er en erstatning for tort og svie, i tillegg til erstatning for økonomisk tap som følge av legebehandling og transport.

I tilfellene som er mer alvorlige vil det typisk dreie seg om langvarige skader som vil medføre erstatning for tapt inntekt, tapt livsutfodelse, etc.

Kilder:

Advokatfirmaet Teigstad

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.