Hva er latent vold?

Hva er latent vold?

Latent vold er vold som virker i kraft av sin mulighet. Det vil si at muligheten og risikoen for at ny vold kan oppstå, styrer noens handlinger. Latent vold medfører slik strategisk atferd for å unngå ny vold. 


Det finnes flere ulike måter å definere begrepet «vold» på. Psykolog Per Isdal sier at «vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil». Etter en slik definisjon er det mulig å tale om ulike former for vold, der latent vold er en av dem. Andre former for vold er for eksempel fysisk vold, psykisk vold, materiell vold og seksuell vold.

Latent vold i nære relasjoner

Et eksempel på latent vold i nære relasjoner kan være der en mann har utsatt sin ektefelle for fysisk vold, kanskje har også barna vært vitne til volden. Voldsepisoden fører til en stemning som gjør at ektefellen, og eventuelt barna, er redd for at mannen skal utøve vold igjen og lar dette styre sin atferd.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

I nære relasjoner kan den latente volden slik utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen. Risikoen og muligheten for ny vold kan styre alt voldsofferet foretar seg uten at det foreligger noen aktiv trussel om ny vold. Dersom man har opplevd vold, vet man at det kan skje igjen.

Eksempel på uttalelse om latent vold i rettspraksis

I TOSLO-2002-1013 ble en mann dømt for blant annet å ha voldtatt sin mindreårige datter. Tingretten uttaler at:

Når det gjelder voldtekt bemerker retten at det ikke i særlig grad ble brukt vold ved det enkelte overgrep. Det var tiltaltes generelle bruk av vold hver gang han ikke fikk sin vilje uansett hva det dreiet seg om, som også gjorde at datteren ikke turte å sette seg til motverge ved de seksuelle overgrep. Og dette voldsnivået generelt, kombinert med farens trusler om vold de ganger hun forsøkte å motsette seg samleier, gjorde at også tiltalte hadde et forsett i den forstand at han forstod at det var den latente voldstrussel som fikk datteren til å føye seg.

Kilder:

Per Isdal: Meningen med volden

http://tryggere.no/om-sinne-og-vold/vold

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.