Hva er grovt uaktsom voldtekt?

Hva er grovt uaktsom voldtekt?

Grov uaktsom voldtekt foreligger dersom gjerningspersonen er sterkt å bebreide for ikke å ha forstått at den seksuelle omgangen ble oppnådd ved bruk av vold eller trusler, eller at den seksuelle omgangen skjedde med noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen.


Uaktsomhet er en form for skyld og innebærer at man har opptrådt i strid med det en alminnelig fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon. Man skiller mellom simpel uaktsomhet og grov uaktsomhet. For at det skal foreligge grov uaktsomhet kreves ofte et markert avvik mellom den utviste atferd og en objektivt forsvarlig atferd. Grensene beror på skjønn, og er ofte være vanskelig å trekke.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Grov uaktsom voldtekt ble tatt inn i straffeloven i år 2000 for å styrke rettsvernet for voldtektsofre.

Straffeloven (2005) § 294 lyder slik:

Grovt uaktsom voldtekt straffes med fengsel inntil 6 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i § 293, er straffen fengsel inntil 10 år.

Grensen mellom grovt uaktsom voldtekt etter strl. § 294 og forsettlig voldtekt etter strl. § 291 beror på gjerningspersonens subjektive forestillinger i gjerningsøyeblikket. Forsettlig voldtekt innebærer at gjerningspersonen handler bevisst eller foretar handlingen med hensikt. Det spiller ingen rolle om han/hun ikke er kjent med at handlingen er ulovlig.

Dersom noen for eksempel har seksuell omgang med en person som sover uten å forsikre seg om at han/hun er våken, vil dette fort regnes som grovt uaktsomt. Grovt uaktsom voldtekt har noe lavere straffenivå enn forsettlig voldtekt, og har en normert oppreisningserstatning på kroner 90 000 i stedet for kroner 150 000 som er normen for forsettlig voldtekt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.