Hva er formålet med voldsoffererstatning?

Hva er formålet med voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatningsordningen innebærer at staten overtar skadevolders erstatningsrettslige ansvar og utbetaler penger på vegne av vedkommende som egentlig er skadevolder. Hvorfor må ikke skadevolderen betale erstatningen selv?


Utgangspunktet er at skadvolderen (gjerningsmannen) er erstatningsrettslig ansvarlig for skaden han har påført skadelidte. Ordningen med voldsoffererstatning innebærer imidlertid at det offentlige overtar ansvaret opp til voldsofferordningens øvre grense. Til dette kommer det at staten likevel kan kreve regress fra skadevolderen i medhold av voldsoffererstatningsloven § 15.

Ordningen er særegen for voldsofre og gjelder dermed ikke de som har vært utsatt for trafikkskade, yrkesskade, tyveri eller lignende. Hva er årsaken til dette?

Spørsmål bistandsadvokat

Insolvent skadevolder

En av hovedårsakene til ordningen med voldsoffererstatning er at skadevolder ofte er insolvent og mangler penger til å kunne betale skadelidte. Dersom staten ikke hadde overtatt erstatningsansvaret, ville det vært vanskelig å  tvangsinndrive kravet. Formålet med ordningen er dermed å sikre at voldsofferet skal få kompensasjon for sitt lidte tap, uavhengig av økonomien til gjerningsmannen.

Statens oppgave

En annen hovedårsaken til særbehandlingen av voldsofre er at det blir sett på som en viktig statlig oppgave å forhindre voldsforbrytelser. Ettersom skadevolderne i voldssaker ofte står uten midler til å betale erstatningen selv, bør det dermed være statens oppgave å kompensere voldsofferets økonomiske tap når den ikke klarer å forhindre overgrepet. Dette gjelder særlig når borgerne utsettes for personskade. Ved tingskader står ikke dette hensynet like sterkt.

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.