Hva er beviskravet i en straffesak?

Hva er beviskravet i en straffesak?

For at noen skal bli dømt i en straffesak, kreves det at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at grunnlaget for tiltalen har funnet sted. Det kreves dermed at man er veldig sikker på faktum før man dømmer noen til straff. Dette er fordi det er viktig å unngå dømme uskyldige til straff.

Beviskravet i straffesaker står i kontrast til beviskravet i sivile saker. I sivile saker er det i utgangspunktet et krav om mer enn 50 % sannsynlighet for at et faktum skal legges til grunn. Grunnen til dette er at en antar at retten vil komme til flest mulige korrekte avgjørelser med en slik bevisbyrde.


I straffesaker kreves det at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at grunnlaget for tiltalen har funnet sted. Begrunnelsen bak et strengt beviskrav er hovedsakelig å hindre at uskyldige blir straffedømt. Hensikten er altså å unngå feilaktige avgjørelser i straffesaker, det vi også kaller justismord.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Det strenge beviskravet fører til at mange saker om seksuelle overgrep blir henlagt på grunn av manglende bevis. Dersom man blir utsatt for en slik straffbar handling, er det derfor svært viktig å oppsøke lege eller overgrepsmottak for å få sikret biologiske bevis. Det er videre mange gode grunner til å anmelde voldtekt og andre seksuelle overgrep. Anmeldelse blir for mange fornærmede en viktig del av rehabiliteringsprosessen. Videre er det for samfunnet generelt ønskelig at straffbare forhold anmeldes. Dette er blant annet for å straffe den aktuelle gjerningsmannen, for å hindre at vedkommende begår nye straffbare handlinger, og for at andre ikke skal begå lovbrudd. I voldssaker utgjør dessuten anmeldelse et vilkår for å bli tilkjent voldsoffererstatning.

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling, kan du ha krav på fri rettshjelp fra en bistandsadvokat. Retten til slik advokathjelp inntrer allerede før anmeldelse, og man kan derfor kostnadsfritt ta kontakt med en bistandsadvokat for å diskutere hvorvidt man bør anmelde saken. Dette gjelder også dersom man velger å ikke anmelde. Bistandsadvokatens oppgave går kort fortalt ut på å ivareta den fornærmedes eller etterlattes interesser i saken, og advokaten kan også hjelpe med å søke om voldsoffererstatning.

Beviskravet for voldsoffererstatning er imidlertid ikke like strengt som for straffansvar. For voldsoffererstatning er beviskravet at det klart kan sannsynliggjøres at den straffbare handlingen har funnet sted, såkalt «kvalifisert sannsynlighetsovervekt». Beviskravet gjelder den ansvarsbetingende handlingen. For årsakssammenheng og økonomisk tap gjelder imidlertid ordinær sannsynlighetsovervekt. Dette innebærer at fornærmede ikke sjeldent vil kunne bli tilkjent voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning eller erstatning direkte fra gjerningsmannen, selv om straffesaken ender med henleggelse eller frifinnelse for straffansvar.

Kilder:

Store norske leksikon

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.