Har jeg krav på bistandsadvokat?

Har jeg krav på bistandsadvokat?

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling kan du ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Dette gjelder i hovedsak ved enkelte sedelighetsforbrytelser og familievold, samt ved voldshandlinger som har medført betydelig skade. Retten til slik advokathjelp gjelder både for de som har vært offer for handlingen(fornærmede) og etterlatte. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her for å finne ut mer.


Det følger av straffeprosessloven § 107 a at fornærmede har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i saker:

a) om overtredelse av straffeloven §§ 168, 253, 257, 282, 284, 291, 294, 295, 296, 299, 302, 304, 312 og 314,
b) hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse,
c) hvor offentlig forsvarer oppnevnes for å delta i ungdomsstormøte, jf. § 100 annet ledd annet punktum.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Typiske saker der fornærmede har krav på bistandsadvokat:

  • Voldtekt
  • Seksuelle overgrep
  • Vold i nære relasjoner (familievold)
  • Vold som medfører betydelig fysisk eller psykisk skade
  • Besøksforbud i eget hjem

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat. Dette følger av straffeprosessloven § 107 a tredje ledd.

Retten til bistandsadvokat inntrer allerede før anmeldelse er inngitt. Dersom du vurderer å anmelde en straffbar handling, kan du derfor kostnadsfritt kontakte en advokat for å diskutere saken før du eventuelt velger å anmelde den til politiet. Bistandsadvokaten vil i så fall inngi anmeldelsen på fornærmedes vegne.

Få hjelp av våre advokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg anmelde seksualforbrytelser. Disse har mye erfaring innen arbeid som bistandsadvokater og vil også forklare deg kostnadsfritt om du har krav på fri rettshjelp eller ikke. Ta kontakt med bistandsadvokatene her.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.