Hvorfor forteller ikke barn om vold og overgrep?

Hvorfor forteller ikke barn om vold og overgrep?

Det kan være mange og ulike grunner til at barn ikke forteller om vold og overgrep. Det kan for eksempel handle om frykt for konsekvensene, følelse av skam eller skyld eller at barnet på grunn av sin alder mangler begreper om det som har skjedd. 


Nyere forskning om traumer og traumers påvirkning av barns hjerneutvikling viser at skremmende og dramatiske erfaringer som seksuelle overgrep blir lagret fragmentert i hjernen. Minnet om overgrepene kan da være avspaltet eller uvirkelig. Dette gjør det vanskelig for barn å fortelle om slike hendelser på en sammenhengende og logisk måte. Ettersom seksuelle overgrep av barn skjer helt fra spedbarnsalder, vil en del barn heller ikke ha de nødvendige begrepene til å fortelle om hva de er blitt utsatt for. Hvorvidt barnet i det hele tatt kan fortelle om overgrepet, avhenger dermed til en viss grad av barnets alder og utviklet taleevne.

Små barn vil ofte heller ikke ha kunnskap om at overgrep er galt. Dersom overgrepet har skjedd av en voksen person, kan barnet frykte den voksnes reaksjon. De kan være redde for å ikke bli trodd, hjulpet eller forstått.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Les artikkelen her om emosjonell vold i barnevernssaker.

Ikke sjelden vil overgriperen også ha truet barnet til å ikke fortelle om forholdet. Truslene handler gjerne om skremmende ting som vil skje dersom fornærmede forteller om overgrepene til noen. At barn i slike situasjoner tier om overgrep kan dermed følge av lojalitet overfor overgriperen og frykt for at truslene realiseres hvis han/hun forteller noen om det. Dersom overgrepet er utført av en i nære relasjoner, kan årsaken også ligge i lojalitet overfor familien. Barnet kan for eksempel være redd for å sette familien i en krisesituasjon, at det blir tale om skilsmisse eller at politi og barnevern blir involvert.

Det er imidlertid ikke bare barn som tier om seksuelle overgrep. I dagens samfunn er seksuelle overgrep et relativt tabubelagt tema, og hemmeligholdelse er blitt en del av dets natur. At barnet fornemmer samfunnets tabu i forhold til overgrep mot barn kan slik være en av årsakene til at de ikke forteller om overgrep. Ved å åpne opp for samtale og ha et bevisst forhold til hvordan man snakker med barn om vanskelige ting, kan dette antageligvis virke forebyggende mot slike fornemmelser.

At seksuelle overgrep er et tabulagt tema i dagens samfunn handler blant annet om at overgrepene ofte blir forbundet med skam.  Barn (og voksne) kan  bli forledet til å tro at de fortjente overgrepene og føle seg forlegne, skyldbetynget eller skitne. Følelse av skyld og skam kan dermed hindre dem i å fortelle om hendelsen(e).

Dersom det er mistanke rettet mot en av foreldrene kan du lese artikkelen på Foreldretvist.no om samvær ved mistanke om vold. Det er også en artikkel om samvær under tilsyn der det er klart at det har vært vold eller overgrep inne i bildet.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.