Kategori: Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning Hvem betaler voldsoffererstatningen?

Hvem betaler voldsoffererstatningen?

Det er i utgangspunktet overgriperen som er erstatningsrettslig ansvarlig for skaden han har påført skadelidte. Ikke sjeldent er skadevolderen insolvent. I slike tilfeller kan staten overta erstatningsansvaret opp til voldsoffererstatningens øvre grense. Den som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav på voldsoffererstatning. Dette gjelder i hovedsak ofre for vold, ran, trusler, …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Må man søke dekning av forsikringen eller folketrygden før man kan få voldsoffererstatning?

Må man søke dekning av forsikringen eller folketrygden før man kan få voldsoffererstatning?

Ordningen med voldsoffererstatning er ment å være en subsidiær ordning. Dette innebærer at det er et krav om at du har prøvd å få dekket ditt tap på andre måter før du kan bli tilkjent voldsoffererstatning. I noen tilfeller vil du også ha krav på fri rettshjelp – se mer om dette her. Har du for …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Må man ha advokat for å søke om voldsoffererstatning?

Må man ha advokat for å søke om voldsoffererstatning?

Det er ikke nødvendig med advokat for å søke om voldsoffererstatning. I mange tilfeller vil du imidlertid ha krav på kostnadsfri advokat, slik at det vil lønne seg å benytte seg av advokat. Mange advokater har spesialerfaring innenfor voldsoffererstatning og kan øke din sannsynlighet for å få utbetalt erstatning samt til å få høyest mulig …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Kan man få voldsoffererstatning for psykiske skader?

Kan man få voldsoffererstatning for psykiske skader?

Et hovedvilkår for å få voldsoffererstatning er at det må foreligge en personskade. Dette medfører både fysiske og psykiske skader. Dersom du mener å ha krav på voldsoffererstatning må du imidlertid klart sannsynliggjøre at den straffbare handlingen fant sted. Du må også sannsynliggjøre at dine psykiske skader kom som en følge av den straffbare handlingen …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Når foreldes krav om voldsoffererstatning?

Når foreldes krav om voldsoffererstatning?

Krav om voldsoffererstatning må være fremsatt før kravet er strafferettslig eller sivilrettslig foreldet etter reglene om dette i foreldelsesloven eller straffeloven. Fristen er dermed avhengig av hva som står i de to lovene. Utgangspunktet for fristen over følger av voldsoffererstatningsloven § 3 andre ledd som lyder slik: Søknaden må være fremsatt for Kontoret for voldsoffererstatning før …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Kan man få voldsoffererstatning selv om politiet har henlagt saken?

Kan man få voldsoffererstatning selv om politiet har henlagt saken?

Du kan i mange tilfeller fortsatt få voldsoffererstatning selv om politiet har henlagt saken. Dette skyldes at det stilles lavere beviskrav for å få voldsoffererstatning i forhold til i en straffesak. Kontoret for voldsoffererstatning vil foreta en selvstendig vurdering av sakens bevis. Beviskravet Beviskravet er altså lavere for å få voldsoffererstatning enn for å straffes …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Kan jeg søke om voldsoffererstatning for skade påført i utlandet?

Kan jeg søke om voldsoffererstatning for skade påført i utlandet?

Dersom du er utsatt for en straffbar handling som for eksemel vold, ran, trusler eller seksuelle overgrep vil du i de fleste tilfeller ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Om straffesaken er henlagt er ikke avgjørende. Men hva om du har blitt utsatt for en slik handling i utlandet? Vil du fortsatt ha …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Hva skal til for å få voldsoffererstatning?

Hva skal til for å få voldsoffererstatning?

Er du utsatt for en straffbar handling som for eksempel vold, ran, trusler eller seksuelle overgrep vil du ofte ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Om straffesaken er henlagt er ikke avgjørende. Du vil i de fleste tilfeller også ha krav på gratis advokat gjennom offentlige rettshjelpsordninger. Vilkår for voldsoffererstatning Voldsoffererstatning er aktuelt der …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Hva er beviskravet for voldsoffererstatning?

Hva er beviskravet for voldsoffererstatning?

I straffesaker er beviskravet at det kan bevises utover enhver rimelig og fornuftig tvil at vedkommende har begått den straffbare handlingen. For å få tilkjent voldsoffererstatning er beviskravet imidlertid lavere. Her er kravet at det klart kan sannsynliggjøres at den straffbare handlingen har funnet sted. Forskjellen kan for eksempel illustreres med Karmøysaken. Her ble fetteren …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Hva er voldsoffererstatning?

Hva er voldsoffererstatning?

Dersom du er utsatt for en kriminell handling som vold, ran, frihetsberøvelse, voldtekt, etc. vil du som oftest ha krav på voldsoffererstatning fra staten.  Det er i utgangspunktet et krav om at saken er anmeldt til politiet. Om straffesaken er henlagt er imidlertid ikke avgjørende.  Den mest praktiske erstatningsposten er som regel oppreisningserstatning. Erstatningen kan imidlertid …

Les mer Les mer