Kategori: Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning Har jeg krav på voldsoffererstatning etter incest?

Har jeg krav på voldsoffererstatning etter incest?

Har du vært offer for incest vil du ha krav på voldsoffererstatning. Du vil også ha krav på bistandsadvokat som hjelper deg under hele saken. For mange føles incest tabubelagt slik at de nøler med å stå frem, men vit at det er svært mange der ute som har opplevd det samme, og at det er …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Kan en bistandsadvokat hjelpe meg få erstatning etter voldtekt?

Kan en bistandsadvokat hjelpe meg få erstatning etter voldtekt?

Dersom du har vært utsatt for voldtekt, har du krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. En bistandsadvokat har som hovedoppgave å ivareta fornærmedes og etterlattes rettigheter og interesser i prosessen etter at et alvorlig forhold har blitt anmeldt. Dette innebærer blant annet hjelp i søknadsprosessen for å bli tilkjent voldsoffererstatning.  Som oftest har du …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Kan jeg få fri rettshjelp til å søke om voldsoffererstatning?

Kan jeg få fri rettshjelp til å søke om voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er en statlig ordning der ofre for vold og seksuelle overgrep kan få erstatning fra staten. I endel slike tilfeller vil også offeret ha krav på en bistandsadvokat som kan hjelpe dem med å anmelde gjerningsmannen samt bistå med å søke om voldsoffererstatning. Denne artikkelen vil ta for seg når du har krav på …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Må jeg betale skatt av utbetalt voldsofferstatning?

Må jeg betale skatt av utbetalt voldsofferstatning?

Erstatningsutmålingen ved voldsoffererstatning følger i utgangspunktet samme prinsipper som ved annen personskade. Voldsoffererstatning kan omfatte ulike erstatningsposter. Oppreisning er kanskje den mest praktiske av dem, men fornærmede kan også ha krav på erstatning for merutgifter, inntektstap, hjemmearbeidstap og menerstatning. Ved et slikt erstatningsoppgjør oppstår spørsmålet om hvilke av erstatningspostene det skal betales skatt av. Les mer: …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Hva er straffen for vold?

Hva er straffen for vold?

De fleste artiklene på denne siden handler om overgrep i form av seksuelle overgrep, men vi får også spørsmål om vold. Typiske spørsmål er om man kan få erstatning etter vold, isåfall hvor mye, og om gjerningsmannen kan bli straffet. Denne artikkelen vil handle om det sistnevnte. Voldslovbrudd reguleres av straffeloven kapittel 25, og har …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Hva kan jeg få i oppreisning ved voldsoffererstatning?

Hva kan jeg få i oppreisning ved voldsoffererstatning?

Dersom du oppfyller vilkårene for å få voldsoffererstatning vil du som oftest ha krav på oppreisningserstatning. Dette er en erstatning for tort og svie, og fordrer ikke et økonomisk tap. Oppreisning utmåles ut fra rettens skjønn basert på hva som er rimelig i det enkelte tilfellet. Hvilken sum eller beløp du vil kunne få vil …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Kan jeg få erstatning etter familievold?

Kan jeg få erstatning etter familievold?

Dersom du har vært utsatt for familievold vil du i mange tilfeller ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dette vil kunne innebære en rekke tapsposter, som oppreisning for tort og svie, behandlingsutgifter, lidt inntektstap, fremtidig inntektstap, etc. Husk at du ofte kan ha krav på gratis bistandsadvokat i forbindelse med familievold – trykk …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning For hvilke straffbare handlinger kan man få voldsoffererstatning?

For hvilke straffbare handlinger kan man få voldsoffererstatning?

Den som er utsatt for en straffbar handling i form av vold, ran, trusler, frihetsberøvelse, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, vil i de fleste tilfelle ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KfV). I noen tilfeller vil du også ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat som kan hjelpe deg med saken – ta kontakt med …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Hva er formålet med voldsoffererstatning?

Hva er formålet med voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatningsordningen innebærer at staten overtar skadevolders erstatningsrettslige ansvar og utbetaler penger på vegne av vedkommende som egentlig er skadevolder. Hvorfor må ikke skadevolderen betale erstatningen selv? Utgangspunktet er at skadvolderen (gjerningsmannen) er erstatningsrettslig ansvarlig for skaden han har påført skadelidte. Ordningen med voldsoffererstatning innebærer imidlertid at det offentlige overtar ansvaret opp til voldsofferordningens øvre grense. Til dette …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Får overgriperen vite at jeg har søkt om voldsoffererstatning?

Får overgriperen vite at jeg har søkt om voldsoffererstatning?

Dersom du har søkt voldsoffererstatningen fra Kontoret for voldsoffererstatning (KfV), er overgriperen ikke part i erstatningssaken. Vedkommende får dermed ikke vite om søknaden i de tilfellene der forholdet ikke er anmeldt eller straffesaken er henlagt. Dette gjelder likevel ikke dersom KfV krever regress fra overgriperen. Dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep har du også …

Les mer Les mer