Kategori: Strafferamme

Psykisk vold Er psykisk vold i nære relasjoner straffbart?

Er psykisk vold i nære relasjoner straffbart?

Psykisk vold omfatter etter en vid definisjon alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, men som ikke er direkte fysiske i sin natur. Atferden må være av en viss alvorlighetsgrad. Ifølge Høyeste må ren psykisk vold i nære relasjoner anta form av mishandling for å være straffbar. Det er tilstrekkelig at frykten for …

Les mer Les mer

Strafferamme Hva er straffen for trusler?

Hva er straffen for trusler?

Straffen for framsatt trusler avhenger av de konkrete omstendighetene og hvor alvorlige trusler som er framsatt. Straffeloven (2005) har flere bestemmelser som kan være aktuelle. Hva slags straff som blir aktuell vil dermed også avhenge av hvilket straffebud truslene faller inn under. Hva er en trussel? En trussel foreligger dersom noen i ord eller handling som søker å tvinge noen andre til …

Les mer Les mer

Strafferamme Hvor lang straff er det for voldtekt?

Hvor lang straff er det for voldtekt?

Voldtekt defineres i straffeloven som seksuell omgang som enten fremtvinges ved vold eller trusler, eller som skjer mens personen er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Det følger av domstolspraksis at fengselsstraffen skal settes til rundt 4 år. Straffen kan imidlertid settes høyere ved skjerpende omstendigheter. Det er dermed et krav …

Les mer Les mer

Strafferamme Hvor lang er strafferammen for voldtekt?

Hvor lang er strafferammen for voldtekt?

Strafferammen for voldtekt er 6, 10, 15 eller 21 år. Hvilket strafferamme som er aktuell, avhenger av hvilket straffebud som er aktuelt, eller kort fortalt hvor grov eller straffverdig voldtekten er. Den som har blitt utsatt for seksuelle overgrep har i utgangspunktet krav på fri advokathjelp. Les mer om advokathjelp etter overgrep her. Et eksempel er …

Les mer Les mer