Kategori: Overgrep mot barn

Foreldretvist Kan samvær nektes ved mistanke om vold eller overgrep?

Kan samvær nektes ved mistanke om vold eller overgrep?

Domstolene kan med hjemmel i barneloven nekte samvær mellom et barn og en forelder. Det avgjørende kriteriet er om samvær er til barnets beste. Bestemmelsen tar særlig sikte på situasjoner hvor barnet har vært utsatt for, eller det er fare for at barnet vil bli utsatt for overgrep. I slike tilfeller må domstolene foreta en svært …

Les mer Les mer

Foreldretvist Kan man hindre samvær ved mistanke overgrep?

Kan man hindre samvær ved mistanke overgrep?

Hva gjør man som forelder dersom man mistenker at barnet blir utsatt for vold eller overgrep under samvær med den andre forelderen? Å utsette barn for vold eller overgrep er straffbart. Dersom man som forelder mistenker at barnet blir utsatt for noe straffbart, har man plikt til å beskytte barnet. Det er barneloven som oppstiller regler om nektelse av samvær …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hvordan snakker jeg med barn om seksuelle overgrep?

Hvordan snakker jeg med barn om seksuelle overgrep?

Samtaler med barn om seksuelle overgrep må skje på deres initiativ og premisser. Ta deg god tid, lytt og ta barnets følelser på alvor.  Selv om det barnet forteller kan vekke sterke følelsesmessige reaksjoner, er det viktig å beholde roen og skape en situasjon der barnet føler seg trygt. Vær ærlig og tydelig, og tilpass …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hvorfor forteller ikke barn om vold og overgrep?

Hvorfor forteller ikke barn om vold og overgrep?

Det kan være mange og ulike grunner til at barn ikke forteller om vold og overgrep. Det kan for eksempel handle om frykt for konsekvensene, følelse av skam eller skyld eller at barnet på grunn av sin alder mangler begreper om det som har skjedd.  Nyere forskning om traumer og traumers påvirkning av barns hjerneutvikling …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva gjør jeg hvis barnet mitt forteller om overgrep?

Hva gjør jeg hvis barnet mitt forteller om overgrep?

Dersom barnet ditt har blitt utsatt for overgrep og forteller om dette, er det viktig å beholde roen og lytte til barnet. Samtalen må skje på barnets premisser. Noter ned samtalen i dialogform så langt det er mulig. Ta deretter kontakt med offentlige hjelpeapparat som Barnevern, Barnehus eller politiet. Samtale på barnets premisser Det kan …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva er straffen for voldtekt av barn?

Hva er straffen for voldtekt av barn?

Straffen for voldtekt av barn avhenger av hvilket straffebud i straffeloven handlingen faller inn under. For barn under 14 år gjelder egne bestemmelser. Straffen settes dermed etter en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak. Straffeloven inneholder flere bestemmelser som omhandler voldtekt. Straffen for voldtekt av barn vil dermed bero på hvilken straffebestemmelse handlingen …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hvor går grensen mellom oppdragelse og overgrep?

Hvor går grensen mellom oppdragelse og overgrep?

Selv om det er strengt forbudt å utsette barn for fysisk og psykisk vold, er det kanskje ikke alltid like lett å vite hvor grensen mellom hva som er oppdragelse og hva som er vold mot barn går. Forskere mener det har betydning både hva du gjør, hvordan og hvor ofte. Utgangspunktet etter norsk lov er helt …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Er det ulovlig å kjøpe sexdukker som ser ut som barn?

Er det ulovlig å kjøpe sexdukker som ser ut som barn?

Å kjøpe sexdukker som ser ut som barn er etter straffeloven ulovlig. Det diskuteres imidlertid i fagmiljøet hvorvidt lovverket går for langt i å kriminalisere pedofili. Det rettslige grunnlaget er straffeloven § 311 første ledd som lyder slik: Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Er pedofili straffbart?

Er pedofili straffbart?

Pedofili som seksuell orientering og psykiatrisk diagnose rammes ikke i seg selv av straffeloven. Det er eventuelle handlinger som utløser det straffbare. Seksuelle handlinger med barn er strengt forbudt. Husk at ved visse overgrep har du krav på kostnadsfri bistandsadvokat – rådfør deg med våre bistandsadvokater her. Pedofili betegner en voksen persons seksuelle tiltrekning til barn som ikke har …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva er hebefili?

Hva er hebefili?

Begrepet hebefili betegner en voksen persons seksuelle preferanse og tiltrekning til mindreårige barn i de første årene av puberteten. Seksuelle handlinger med barn i denne alderen er strengt forbudt. Begrepet hebefili blir ofte feilaktig omtalt og forvekslet med det mer kjente uttrykket pedofili. Pedofili refererer imidlertid til en voksen persons seksuelle preferanse for prepubertale barn, altså barn …

Les mer Les mer