Kategori: Juridisk

Juridisk Kan overgriperen varetektsfengsles før han er dømt?

Kan overgriperen varetektsfengsles før han er dømt?

Den klare hovedregelen er at den siktede går på frifot så lenge han har fått rettskraftig dom mot seg. I enkelte tilfeller kan dette være belastende for den fornærmede. Man kan tenke seg at man frykter at gjerningsmannen på nytt vil oppsøke den fornærmede, at gjerningsmannen vil stikke av til utlandet, eller at han vil forspille …

Les mer Les mer

Juridisk Hva sier straffeloven om foreldelse?

Hva sier straffeloven om foreldelse?

Foreldelse innebærer at et krav faller bort som følge av at det ikke er gjort gjeldende for domstolene innen en viss tidsfrist. Reglene om foreldelse av straffeansvar finner vi i straffeloven (2005) kapittel 15. Når foreldelse er inntrådt etter reglene her, er handlingen ikke lenger straffbar. Foreldelsesfristens lengde er fastsatt i forhold til størrelsen av den …

Les mer Les mer

Juridisk Hva betyr foreldelse?

Hva betyr foreldelse?

Foreldelse eller preklusjon betyr at et krav faller bort som følge av at det ikke er gjort gjeldende for domstolene innen en viss tidsfrist. Denne fristen kaller vi foreldelsesfrist og den eksakte frist er fastsatt i lov. Dersom du har spørsmål om rettighetene dine eller lurer på om du har krav på gratis advokat kan …

Les mer Les mer

Juridisk Kan man klage på henleggelse av voldtekt?

Kan man klage på henleggelse av voldtekt?

Straffeprosessloven § 59a åpner opp for at man kan klage på en henleggelse i en overgrepssak. De nærmere reglene blir beskrevet nedenfor. Husk at dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep kan du ha krav på fri advokathjelp – ta kontakt med våre advokater her. En henleggelse av en straffesak innebærer at påtalemyndigheten beslutter …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er beviskravet i en straffesak?

Hva er beviskravet i en straffesak?

For at noen skal bli dømt i en straffesak, kreves det at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at grunnlaget for tiltalen har funnet sted. Det kreves dermed at man er veldig sikker på faktum før man dømmer noen til straff. Dette er fordi det er viktig å unngå dømme uskyldige til straff. Beviskravet i straffesaker …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er forskjellen på å være mistenkt, siktet og tiltalt?

Hva er forskjellen på å være mistenkt, siktet og tiltalt?

Når politiet innleder en straffesak, kan den personen politiet etterforsker ha ulik status. Statusen sier gjerne noe om hvor langt i etterforskningen politiet har kommet og hvilke rettigheter vedkommende vil ha. Vi skiller i hovedsak mellom mistenkt, siktet og tiltalt. Mistenkt Vi har ingen regler i straffeprosessloven for når en person får status som mistenkt …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er en siktelse?

Hva er en siktelse?

Dersom en person er mistenkt er personen under etterforskning uten at han har fått status som siktet. Man får ikke status som siktet uten videre dersom man anmeldes for en straffbar handling. Innenfor strafferetten er siktelse er et anklagedokument mot en person som påtalemyndighetene antar har begått en handling som er straffbar. Det må foreligge …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er forvaring?

Hva er forvaring?

  Forvaring innebærer at en person blir fengslet eller sperret inne på institusjon på ubestemt tid. Dette skiller seg fra en normal fengselsstraff der det er satt en ytre ramme for fengslingen. Forvaring benyttes der en tidsbestemt straff ikke er nok for å verne samfunnet. Vedkommende vil dermed måtte være en fare for samfunnet hvis …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er varetektsfengsel?

Hva er varetektsfengsel?

Hva er varetektsfengsel? Varetekt betyr at den siktede settes i fengsel uten at det det foreligger noen rettskraftig dom. Varetektsfengsling kan bare skje på visse vilkår, for eksempel ved fare for at han unndrar seg straffeforfølging, gjør ytterligere straffbare handlinger, ødelegger bevis eller påvirker vitner. Ta gjerne kontakt med våre advokater dersom du har blitt utsatt for …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Ubetinget fengsel betyr at straffen må sones i fengsel, mens betinget fengsel betyr at straffen ikke må sones, på nærmere angitte betingelser. Ved betinget fengselsstraff er det et krav om at den dømte ikke foretar en ny straffbar handling i løpet av prøvetiden. I tillegg kan retten sette andre vilkår som den dømte også må oppfylle i prøvetiden. …

Les mer Les mer