Kategori: Overgrep

Overgrep Er det vanlig med overgrep mot eldre?

Er det vanlig med overgrep mot eldre?

En regner med at mellom tre og fem prosent av eldre i Norge blir utsatt for en form for  overgrep. Dette medfører rundt 25 000 personer. De mest vanlige formene for overgrep er fysiske, økonomiske, seksuelle overgrep, psykiske samt omsorgssvikt og mangel på hjelp. Dette innebærer at det er mer vanlig enn man tror at …

Les mer Les mer

Overgrep Er det straffbart å ta noen på brystene?

Er det straffbart å ta noen på brystene?

Om noen har tatt deg på brystene uten samtykke kan dette være et straffbart seksuelt overgrep etter straffeloven. Det avgjørende er om det er foretatt en seksuell handling uten samtykke, og dette må kunne bevises innenfor enhver rimelig tvil. Beviskravet er strengt hvilket dessverre ofte fører til at slike saker blir henlagt. Hva sier straffeloven …

Les mer Les mer

Overgrep Hva er normal seksuell lek mellom barn?

Hva er normal seksuell lek mellom barn?

Normal seksuell lek blant barn er ofte motivert ut fra gjensidig nysgjerrighet og er lystbetont for begge parter. Leken preges av felles utforskning og har en karakter som kan forventes ut fra alderen på barnet. Det er viktig å skille mellom det som er normal seksuell lek og sunn utforskning blant barn, og seksuell lek …

Les mer Les mer

Overgrep Er det straffbart å ta noen på rumpa?

Er det straffbart å ta noen på rumpa?

Dersom noen har tatt deg på rumpa uten samtykke kan dette være straffbart. Om gjerningsmannen kan dømmes vil bero på om bevisene for at dette skjedde er klare nok. Innenfor strafferetten er beviskravet at det må bevises utover enhver rimelig tvil at vedkommende begikk handlingen. Hva sier straffeloven? Straffeloven skiller mellom forskjellige kategorier av seksuelle overgrep. Vi …

Les mer Les mer

Overgrep Hva skal til for at overgriperen skal bli straffet?

Hva skal til for at overgriperen skal bli straffet?

For at overgriperen skal bli straffet må det være tilstrekkelig bevis for at vedkommende har begått handlingen han er beskyldt for. Innenfor strafferetten er det et krav om at det kan bevises utover enhver rimelig tvil at vedkommende har begått handlingen. Det skal dermed klare bevis til for at overgriperen blir straffet. Hvorfor så høyt …

Les mer Les mer

Overgrep Hvor sannsynlig er det at overgriperen blir dømt?

Hvor sannsynlig er det at overgriperen blir dømt?

Det er vanskelig å gi et konkret svar på hvor sannsynlig det er at overgriperen blir dømt. Hvor stor sannsynligheten er vil avhenge av hvilke beviser som foreligger. En regner med at antall overgrepssaker som henlegges er mellom 75-90 %. Det er også en større andel frifinnelser i overgrepssaker enn i andre straffesaker. Grunnen til …

Les mer Les mer

Overgrep Når er barns lek overgrep?

Når er barns lek overgrep?

Barns lek kan klassifiseres som seksuelle overgrep når det er mangel på gjensidighet, for eksempel ved at det ene barnet har makt over det andre og leken ikke er lystbetont for ett av barna. Videre kan det være et overgrep dersom leken er preget av en voksen måte å leve ut seksualiteten på, for eksempel ved inntrengning …

Les mer Les mer

Overgrep Hva kan være tegn på at barn er utsatt for seksuelt overgrep?

Hva kan være tegn på at barn er utsatt for seksuelt overgrep?

Dersom barn og ungdom har vært utsatt for seksuelle overgrep kan dette gi utslag i ulike signaler og symptomer. Det finnes imidlertid ingen uttømmende liste over hvilke tegn utsatte barn og unge kan vise. Symptombildet kan være både sammensatt og utydelig. Barn kan også ha vært utsatt for seksuelle overgrep uten å vise spesielle tegn eller …

Les mer Les mer

Overgrep Hva kan brukes som bevis i overgrepssaker?

Hva kan brukes som bevis i overgrepssaker?

Innenfor strafferetten skal enhver rimelig tvil komme den tiltalte til gode. Dersom politiet ikke er sikre på at bevisene holder i retten, blir det ikke tatt ut tiltale. Dette innebærer at det skal gode bevis til for at gjerningsmannen skal bli dømt i en sak om seksuelle overgrep. Hva kan brukes som bevis? Som den …

Les mer Les mer

Overgrep Hvordan skal jeg gå frem ved mistanke om overgrep?

Hvordan skal jeg gå frem ved mistanke om overgrep?

Dersom du mistenker at noen har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, må du tenke etter hvor klar eller vag mistanken er. Dette er avgjørende for hvilken instans du skal kontakte og deretter hvordan hjelpeapparatet skal håndtere saksgangen. For å unngå å skape ekstra problemer for den som kan være utsatt for overgrep, er …

Les mer Les mer