Kategori: Erstatning

Erstatning Hvordan sender jeg inn erstatningskrav i straffesak?

Hvordan sender jeg inn erstatningskrav i straffesak?

Alle som anmelder et straffbart forhold mottar et brev fra politiet hvor det fremgår at de har tre uker på å oversende et dokumentert erstatningskrav. Ofte spør også politiet om dette under anmeldelsen av det straffbare forholdet. Du har sannsynligvis rett på advokathjelp til å utarbeide og sende inn dette erstatningskravet til politiet slik at det blir fremmet …

Les mer Les mer

Erstatning Hvordan få erstatning ved personskade?

Hvordan få erstatning ved personskade?

Har du blitt utsatt for en personskade vil du ha en rekke muligheter for å få erstatning. Hvordan du bør gå frem vil variere ut fra skadens årsak.  For det første vil du kunne anmelde forholdet til personen og samtidig kreve erstatning. Eventuelt kan du gå til sivilt søksmål mot skadevolder. Dreier det seg om …

Les mer Les mer

Erstatning Hvor mye kan jeg få i erstatning etter vold?

Hvor mye kan jeg få i erstatning etter vold?

Dersom du har blitt utsatt for vold vil du ha krav på erstatning for ditt fulle økonomiske tap samt oppreisning (erstatning for tort og svie). Dersom du søker om erstatning fra Kontoret fra voldsoffererstatning (KFV) vil du få erstatning uavhengig av om gjerningsmannen kan betale eller ikke. Ta gjerne kontakt med våre advokater for spørsmål …

Les mer Les mer

Erstatning Hvordan få voldserstatning?

Hvordan få voldserstatning?

For å få voldserstatning må du enten anmelde gjerningspersonen eller gå til sivilt søksmål. Det mest hensiktsmessige vil ofte være å anmelde gjerningspersonen og samtidig søke om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). I en del tilfeller vil du også ha krav på gratis bistandsadvokat. Dersom du har blitt utsatt for vold og kan bevise …

Les mer Les mer

Erstatning Hva er oppreisningserstatning?

Hva er oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatning er en form for erstatning for tort og svie av ikke økonomisk art. Oppreisningserstatning skiller seg dermed fra de fleste andre erstatningsformer, da erstatning vanligvis fordrer et økonomisk tap. Oppreisningserstatningen utmåles skjønnsmessig som en engangssum, og vilkårene fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5. Hva er vilkårene for oppreisningserstatning? Man kan velge å kreve oppreisningserstatning direkte …

Les mer Les mer

Erstatning Hvordan få oppreisningserstatning?

Hvordan få oppreisningserstatning?

Oppreisningserstatning er en erstatning for tort og svie som ikke fordrer et økonomisk tap. For å få oppreisningserstatning må du kreve erstatningsposten direkte fra skadevolder i en straffesak, eller i en sivil sak i forliksrådet/retten. Alternativt kan du søke om oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV).  Vilkårene for oppreisningserstatning For å få oppreisningserstatning er det …

Les mer Les mer

Erstatning Kan man få erstatning for inntektstap etter seksuelt overgrep?

Kan man få erstatning for inntektstap etter seksuelt overgrep?

Den som er utsatt for seksuelle overgrep vil i de fleste tilfelle ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Erstatningen skal dekke den fornærmedes fulle økonomiske tap som følge av skaden, i tillegg til oppreisning og menerstatning. Dette betyr at dersom fornærmede lider et inntektstap som følge av overgrepet, kan vedkommende få tapet erstattet fra …

Les mer Les mer

Erstatning Hva er rettferdsvederlag?

Hva er rettferdsvederlag?

Rettferdsvederlag er en egen erstatningsordning fra Stortinget. Rettferdsvederlag er i utgangspunktet laget for mennesker som har vært utsatt for kritikkverdige forhold fra det offentliges side. Et rettferdsvederlag vil kunne gi disse menneskene en rimelig økonomisk kompensasjon. Rettferdsvederlag er ingen ordning som er lovfestet. Man har heller ikke noe rettslig krav på noen slik erstatning. Denne …

Les mer Les mer

Erstatning Kan man få erstatning for psykiske senskader etter seksuelle overgrep?

Kan man få erstatning for psykiske senskader etter seksuelle overgrep?

Den som er utsatt for seksuelle overgrep, og opplever senskader etter dette, kan ha krav på voldsoffererstatning. Det er i utgangspunktet et krav om at forholdet anmeldes. Det kreves færre bevis for å ha krav på erstatning enn det politiet og domstolene opererer med i forhold til straffekravet. Dette gir seg utslag i at man …

Les mer Les mer

Erstatning Hvordan søker man om menerstatning etter seksuelle overgrep?

Hvordan søker man om menerstatning etter seksuelle overgrep?

Den som er utsatt for et seksuelt overgrep, og har en varig omfattende psykisk skade som følge av dette (for eksempel PTSD), kan ha krav på menerstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning eller direkte fra gjerningspersonen. Fra gjerningspersonen eller fra Kontoret for voldsoffererstatning? Det man må ha for å søke om menerstatning er en spesialisterklæring hvor …

Les mer Les mer