Kategori: Bistandsadvokat

Bistandsadvokat Kan jeg få gratis advokat etter vold i nære relasjoner?

Kan jeg få gratis advokat etter vold i nære relasjoner?

Dersom du har blitt utsatt for familievold vil du i mange tilfeller ha krav på bistandsadvokat. Dette er en gratis advokat som finansieres av staten. Det er avgjørende at du har blitt utsatt for vold som kategoriseres som mishandling i nære relasjoner i § 282 i straffeloven. I slike tilfeller vil du også ha krav …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Hvorfor burde jeg bruke bistandsadvokat?

Hvorfor burde jeg bruke bistandsadvokat?

I enkelte tilfeller er den straffbare handlingen så grov at den fornærmede fortjener et ytterligere prossesuelt vern under etterforskning og rettssak. Den fornærmede vil derfor i slike saker ha krav på en gratis bistandsadvokat som finansieres av staten. Bistandsadvoktens oppgave er å sikre den fornærmedes rettigheter under sakens gang. De typiske tilfellene du vil ha …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Hva er en bistandsadvokat?

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en advokat som finansieres av det offentlige. For de som har rett på bistandsadvokat vil advokaten dermed være gratis. Oppgaven til bistandsadvokaten er å bistå fornærmede og ta vare på deres rettigheter under sakens gang. Bistandsadvokat tildeles ved særlige alvorlige krenkelser, som voldtekt, menneskehandel, incest, brudd på besøksforbud, grov vold, etc. Hva …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Er bistandsadvokat gratis?

Er bistandsadvokat gratis?

Bistandsadvokat er retten til fri rettshjelp dekket av staten ved visse graverende straffbare forhold. Bistandsadvokat er dermed gratis fra første kontakt. Typiske eksempler på straffbare forhold er ved voldtekt, incest, overgrep mot barn, vold i nære relasjoner, etc. Når har jeg rett til gratis bistandsadvokat? Grunnen til at bistandsadvokaten er gratis er at lovgiver ønsker …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Har jeg rett til bistandsadvokat etter familievold?

Har jeg rett til bistandsadvokat etter familievold?

Vold i nære relasjoner eller familievold innebærer vold, trusler, etc., mot ektefeller, barn, noen i husstand, og lignende. Dette er straffbart etter straffeloven og gir også ofte fornærmede krav på voldsoffererstatning. I slike saker har fornærmede rett til å få oppnevnt gratis bistandsadvokat som finansieres av staten. Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes rettigheter under alle sakens …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Hvordan finne advokat ved voldsoffererstatning?

Hvordan finne advokat ved voldsoffererstatning?

Voldsofre, ofre for seksuelle overgrep, etc., har i mange tilfeller krav på voldsoffererstatning. For å få gjennomslag for dine erstatningsposter vil det ofte være lurt å kontakte en advokat. Det lønner seg å finne en advokat som har erfaring innen området, som vet hvilke krav du kan nå frem med og ikke. Du har også …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Har jeg krav på bistandsadvokat før anmeldelse?

Har jeg krav på bistandsadvokat før anmeldelse?

I mange saker om voldtekt, incest, etc. har fornærmede krav på gratis bistandsadvokat betalt av det offentlige. Bistandsadvokatens oppgave er å bistå fornærmedes rettigheter under anmeldelse, etterforskning og eventuell rettssak. Fornærmede har også krav på gratis rådgivning fra en bistandsadvokat i forhold til om fornærmede burde anmelde eller ikke. Når har jeg krav på bistandsadvokat? …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Har etterlatte krav på bistandsadvokat?

Har etterlatte krav på bistandsadvokat?

Dersom noen under 18 år har dødd som følge av en straffbar handling har den som hadde foreldreansvar rett til å få bistandsadvokat. I andre tilfeller der noen har dødd som følge av en straffbar handling kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier det. Oppgaven til en bistandsadvokat er å ivareta rettighetene til fornærmede …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Hvordan få bistandsadvokat etter voldtekt?

Hvordan få bistandsadvokat etter voldtekt?

Voldtektsofre har krav på gratis bistandsadvokat betalt av det offentlige. Du kan selv fritt velge hvem du ønsker som bistandsadvokat. Det lønner seg å aktivt lete etter en bistandsadvokat som har erfaring innenfor ditt saksområde, slik at du er sikker på at din sak blir håndtert på best mulig måte. En bistandsadvokat skal ivareta rettighetene …

Les mer Les mer

Bistandsadvokat Kan man få gratis advokathjelp ved seksuelle overgrep?

Kan man få gratis advokathjelp ved seksuelle overgrep?

Kan man få gratis advokathjelp ved seksuelle overgrep? Den som har vært utsatt for et seksuelt overgrep kan ha krav på gratis advokathjelp fra en bistandsadvokat. Retten gjelder for fornærmede og etterlatte i saker om overtredelse av enkelte straffebud i straffeloven mv.. Av bestemmelser som gjelder seksuelle overgrep kan for eksempel saker om voldtekt , …

Les mer Les mer