Hvorfor bør man anmelde voldtekt og andre overgrep?

Hvorfor bør man anmelde voldtekt og andre overgrep?

Det er mange grunner til hvorfor man bør anmelde overgrep, både for de fornærmede selv og for samfunnet rundt. Anmeldelse blir for mange fornærmede en viktig del av rehabiliteringsprosessen. For samfunnet er det videre generelt sett ønskelig at straffbare forhold anmeldes. Dette er blant annet for å straffe den aktuelle gjerningsmannen, for å hindre at vedkommende begår nye straffbare handlinger, og for at andre ikke skal begå lovbrudd. Anmeldelse utgjør dessuten et vilkår for å bli tilkjent voldsoffererstatning.


De vanlige beviskravene i straffesaker fører til at mange voldtektssaker henlegges. Mange av sakene gjelder overgrep i samværs- og samspillsituasjoner, de er uten vitner og bevissituasjonen er ofte derfor at det er ord mot ord. Samtidig vet de utsatte at det å anmelde kan bety store personlige belastninger. Få voldtekter og seksuelle overgrep blir derfor anmeldt og enda færre ender med tiltale og dom. Dette synes å ha ført til en økende oppfatning i samfunnet om at overgrep ikke får konsekvenser. Ringvirkningene blir uheldig nok at gjerningspersonene risikerer mindre og at tallene øker.

Ved å anmelde kan du bidra til å endre denne oppfatningen. Løsningen må være at alle overgrep får konsekvenser, om ikke nødvendigvis straff.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

En straffesak begynner som regel med at forholdet anmeldes til politiet. Selv om politiet ved enkelte grove forbrytelser, hvor det er særlig viktig for samfunnet at gjerningspersonen blir straffet, kan innlede etterforskning uten anmeldelse dersom de er kjent med det straffbare forholdet, hører dette til unntakstilfellene. Anmeldelse er derfor som regel den eneste måten en kan få gjerningspersonen straffet på.

Selv om saken på et senere tidspunkt kan bli henlagt, vil etterforskning mot overgriperen sannsynligvis virke forebyggende mot eventuelle nye overgrep. Dersom gjerningspersonen tidligere har utsatt andre for overgrep, kan en anmeldelse også styrke deres sak.

Selv om saken på et senere tidspunkt kan bli henlagt, vil etterforskning mot overgriperen sannsynligvis virke forebyggende mot eventuelle nye overgrep. Dersom gjerningspersonen tidligere har utsatt andre for overgrep, kan en anmeldelse også styrke deres sak. Ved å anmelde kan nemlig politiets etterforskning føre til at bevisbildet blir adskillig bedre dersom samme person blir anmeldt eller allerede er anmeldt av noen andre for et liknende forhold. Dersom det viser seg at en person har et visst atferdsmønster når det gjelder å begå overgrep, kan dette føre til at også tidligere saker gjenopptas og at det kan tas ut tiltale.

Dersom det viser seg at en person har et visst atferdsmønster når det gjelder å begå overgrep, kan dette føre til at også tidligere saker gjenopptas og at det kan tas ut tiltale.

For å sikre et best mulig bevisbilde, er det viktig å anmelde så tidlig som mulig. Tidlig anmeldelse gjør det mer sannsynlig at politiet kan sikre biologiske spor og tekniske bevis. Dersom noen var vitne til overgrepet, vil tidlig anmeldelse være viktig også i forhold til avhør av disse. Dette er naturligvis fordi man husker bedre jo kortere tid det har gått siden hendelsen.

Mange fornærmede opplever videre at anmeldelsen blir en viktig del av rehabiliteringsprosessen. Ved å anmelde får de fornærmede mulighet til å snakke om hendelsen med noen som har taushetsplikt, herunder både politi og eventuelt en bistandsadvokat.

Den som har vært utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep vil ha krav på bistandsadvokat. Retten til advokathjelp inntrer imidlertid allerede før anmeldelse er inngitt. Dersom man vurderer å anmelde en sak, kan man derfor kostnadsfritt kontakte en advokat for å diskutere saksforholdet og om det bør anmeldes. Dette gjelder uansett om det ender med at man ikke anmelder. Bistandsadvokatordningen er innført blant annet for å redusere belastningen for offeret, som først og fremst kan forholde seg til bistandsadvokaten under etterforskningen og ved eventuell rettssak.

Anmeldelse er videre et vilkår for å få voldsoffererstatning. Beviskravet for å få voldsofferstatning er lavere enn beviskravet i straffesaker. Dette betyr at dersom saken ender med å bli henlagt hos politiet, kan man fremdeles ha rett på voldsoffererstatning.

Det er med andre ord mange gode hensyn som taler for at seksuelle overgrep bør anmeldes.

Av bistandsadvokat Sigrid Morseth

Bistandsadvokat Sigrid Morseth

Jeg heter Sigrid Morseth og jobber som bistandsadvokat i Advokatfirmaet Teigstad AS, herunder hjelper jeg voldsofre med å anmelde seksuelle overgrep.

Kilder:

https://www.politiforum.no/artikler/alle-bor-anmelde-alltid/386505

http://www.advokat-teigstad.no/anmeldelse/anmelde-seksuelt-overgrep/

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.