Kan jeg anmelde samme sak flere ganger?

Kan jeg anmelde samme sak flere ganger?

Lurer du på om du kan politianmelde samme sak på nytt? Etter henleggelsen av en straffesak vil fornærmede ha mulighet til å klage til overordnet påtalemyndighet innen tre uker. Fornærmede kan også melde inn eventuelle nye opplysninger på et senere tidspunkt med sikte på omgjøring av henleggelsen. 

Politianmeldelse og henleggelse

En straffesak begynner vanligvis med en meddelelse til politiet om et straffbart forhold, en såkalt politianmeldelse. Deretter vil normalt etterforskning innledes, med mindre det straffbare forholdet er bagatellmessig. I saker hvor påtalemyndigheten ikke finner at det foreligger tilstrekkelige bevis eller der gjerningspersonen er ukjent kan imidlertid saken bli henlagt.

Henleggelse innebærer at påtalemyndigheten beslutter ikke å fremme straffesaken. I et slikt tilfelle vil fornærmede ha mulighet til å klage på beslutningen, samt fremme eventuelle nye bevis som har dukket opp med sikte på omgjøring av henleggelsen.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Omgjøring av henleggelse

Klage til overordnet påtalemyndighet

En henleggelse der påstått skadevolder har vært siktet kan omgjøres av overordnet påtalemyndighet senest tre måneder etter vedtak om henleggelse, jf. straffeprosessloven §§ 75 annet ledd og 59 a. Det kan skje etter klage eller på eget initiativ.

Den som vedtaket retter seg mot (siktede) har klagerett. Det gjelder også andre med rettslig klageinteresse og forvaltningsorgan dersom vedtaket direkte gjelder forvaltningsorganets saksområde. Fornærmede favnes av andre med rettslig klageinteresse.

Fristen for å klage er tre uker fra tidspunktet underretning om vedtaket kom frem til klageren, jf. straffeprosessloven § 59 a tredje ledd. Dersom vedkommende ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra tidspunktet vedkommende burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. Likevel er maksfristen tre måneder fra det tidspunktet vedtaket ble truffet.

Nye bevis av vekt

Dersom vedkommende var siktet og overnevnte tremånedersfrist er utgått åpner straffeprosessloven § 74 for å gjenoppta straffeforfølgning dersom det har kommet «nye bevis av vekt». Eksempelvis kan den fornærmede ha nye sentrale opplysninger i saken, som gis til politiet.

De nye opplysningene som har kommet frem må ha «vekt» som bevis. Vurderingstemaet vil være om de nye bevis, alene eller sammen med tidligere foreliggende bevis, er ansett tilstrekkelig for domfellelse. Spørsmålet er altså om informasjonen medfører at politiet bør gjennomføre ytterligere etterforskning, som kan lede til en ny konklusjon. Bevisene behøver ikke nødvendigvis å være fellende i seg selv. Av hensyn til siktede er imidlertid terskelen for gjenåpning høyere enn hva gjelder politiets plikt til å etterforske en opprinnelig anmeldelse.

Et eksempel på bevis av vekt følger av Rt. 2013 s. 476, hvor det ble tatt ut ny tiltale for samme forhold etter at saken var henlagt, med grunnlag i en tilståelse fra siktede. Tilståelsen ble ansett som et «bevis av vekt».

Ingen tidligere siktet – Nye opplysninger

Dersom ingen har vært siktet i saken kan omgjøring av en henleggelse foregå så langt det anmeldte forholdet ikke er foreldet. Eksempelvis blir etterforskningen i mange saker innstilt fordi gjerningspersonen er ukjent. Ved et slikt tilfellet vil politiet kunne gjenoppta etterforskningen dersom nye opplysninger dukker opp.

Advokathjelp i forbindelse med politianmeldelse

Har du spørsmål i forbindelse med anmeldelse til politiet? Kontakt en av våre dyktige advokater i dag for en gratis og uforpliktende samtale. I en rekke straffesaker, herunder voldtekt, misbruk av stilling eller tillitsforhold, seksuelt overgrep mot barn, brudd på besøksforbud og tvangsekteskap, vil fornærmede ha krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. Våre advokater er tilgjengelig på e-post og telefon. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar vi kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Kan jeg anmelde en sak på nytt etter henleggelse?

Du kan meddele nye opplysninger til politiet med relevans for saken etter henleggelse. I et slikt tilfelle vil politiet kunne omgjøre henleggelsen og iverksette ytterligere etterforskningsskritt med sikte på en ny konklusjon i saken.

Kan fornærmede klage på en beslutning om henleggelse?

Ja, fornærmede kan klage på en beslutning om henleggelse. Fristen for klage er tre uker etter at vedkommende mottok underretning om vedtaket. Dersom fornærmede ikke har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til henleggelsen løper likevel en maksfrist på 3 måneder etter vedtak om henleggelse ble fattet.

Hvor lang er den strafferettslige foreldelsesfristen?

Den strafferettslige foreldelsesfristen varierer fra 2 til 25 år avhengig av det konkrete straffebudet. De nærmere fristene fremgår av straffeloven § 86.

Hva betyr henlagt grunnet bevisets stilling?

Henleggelse grunnet bevisets stilling innebærer at påtalemyndigheten ikke har sterke nok bevis til domfellelse. Dersom nye bevis av vekt skulle dukke opp senere kan saken tas opp på ny.

Hva vil det si å være siktet?

En person mistenkt for et straffbart forhold får status som siktet når påtalemyndigheten erklærer ham for siktet, når forfølgning ved retten er innledet, eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller lignende forholdsregler rettet mot vedkommende, jf. straffeprosessloven § 82.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.