Gå til hovedinnhold Gå til søk

Når foreldes straffeansvar for voldtekt?

Straffansvar for fullbyrdede overtredelser av §§ 291 Voldtekt, § 299 Voldtekt av barn under 14 år og 302 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år foreldes ikke.

Straffansvar for fullbyrdede overtredelser av §§ 291 Voldtekt, § 299 Voldtekt av barn under 14 år og 302 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år foreldes ikke. Dette følger av straffeloven (2005) § 91. Bestemmelsen representerer et unntak fra straffelovens øvrige regler om foreldelse i lovens kapittel 15 som innebærer at adgangen til å reise straffesak, når forfølgning ikke er innledet mot den skyldige, bortfaller innen en viss frist etter at den straffbare virksomheten er avsluttet eller det straffbare forholdet er opphørt. Unntaket må imidlertid presiseres og gjelder ikke helt uten modifikasjoner.

Husk at den som har blitt utsatt for seksuelle overgrep ofte vil ha krav på gratis advokathjelp – her kan du kontakte våre bistandsadvokater.

Utgangspunktet

Etter straffeloven § 91 andre punktum heter det at «straffansvaret for fullbyrdede overtredelser av §§ 275, 291, 299 og 302 foreldes ikke«. Det at straffeansvaret ikke foreldes, innebærer at straffansvaret ikke opphører og at gjerningspersonen ikke kan bli frifunnet fordi en foreldelsesfrist er utløpt. Strl. § 291 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt. Straffansvar for voldtekt kan etter dette som utgangspunkt ikke foreldes.

Les mer om straffelovens bestemmelser om foreldelse her: Hva sier straffeloven om foreldelse?

Presiseringer og modifikasjoner

For at unntaket skal komme til anvendelse må det konkrete tilfelle oppfylle vilkårene i en av de oppnevnte bestemmelsene. Strl. § 291 lyder slik:

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Les mer om vilkårene her: Hva er voldtekt? eller Hva står det om voldtekt i straffeloven?

Listen over de nevnte bestemmelsene er imidlertid ikke helt uttømmende. Det er i forarbeidene uttalt at der hvor det i bestemmelsen henvises til vanlig overtredelse av et straffebud, vil grov overtredelse foreldes etter de samme regler som vanlig overtredelse, jf. Prop. 64 L (2014-2015). Dette innebærer at når bestemmelsen omfatter strl. § 291 om voldtekt, vil de samme reglene også gjelde for fullbyrdet overtredelse av § 293 som gjelder grov voldtekt.

Ifølge ordlyden er det kun «fullbyrdet overtredelse» av de aktuelle straffebudene som unntas foreldelse. Forarbeidene til bestemmelsen (Prop.64 L (2014-2015) fremholder imidlertid at straffbar medvirkning forutsettes å følge de samme foreldelsesregler som hovedhandlingen, selv om dette ikke er eksplisitt nevnt i bestemmelsen.

Det fremgår videre av forarbeidene til bestemmelsen at forutsetningen for at § 91 skal komme til anvendelse er at straffansvaret ikke er foreldet etter den tidligere lovgivningen. Dette betyr at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse dersom forholdet allerede var foreldet før 1. juli 2014, da loven ble endret ved at foreldelsesfristen ble opphevet.

Betydning for krav på voldsoffererstatning

Utgangspunktet for når krav på voldsoffererstatning foreldes følger av voldsoffererstatningsloven § 3 andre ledd som lyder slik:

Søknaden må være fremsatt for Kontoret for voldsoffererstatning før erstatningskravet mot skadevolderen er foreldet etter reglene i foreldelsesloven. Det er likevel tilstrekkelig at søknaden fremsettes før skadevolderens eventuelle straffansvar er foreldet etter reglene i straffeloven eller før skadelidte fyller 21 år.

Bestemmelsen innebærer at søknad om voldsoffererstatning må være fremsatt før kravet er strafferettslig eller sivilrettslig foreldet etter reglene om dette i foreldelsesloven eller straffeloven, eller før skadelidte fyller 21 år. Hvorvidt det konkrete tilfellet faller inn under strl. § 91 kan derfor ha stor betydning ikke bare for om straffansvar er opphørt, men også for krav på voldsoffererstatning, dersom det er gått lang tid siden voldtekten.

Les mer om betydningen for kravet på voldsofferstatning her: Når foreldes krav om voldsoffererstatning?

Ta kontakt med advokat for spørsmål om overgrep

Den som har blitt utsatt for seksuelle overgrep vil ofte ha krav på fri advokathjelp. Ta kontakt med våre advokater her dersom du har spørsmål om overgrep eller andre spørsmål om rettighetene dine.

Kilder:

Straffeloven med forarbeider

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.