Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeprosessloven med lovkommentarer

Straffeprosessloven av 1981 er den mest sentrale rettskildene på straffeprosessens område. Loven er lang og nok så uoversiktlig. For å gjøre lovens innhold mer tilgjengelig, har Overgrep.no utarbeidet en offentlig tilgjengelig versjon av straffeprosessloven med lovkommentarer. Lovkommentarene knytter seg til de enkelte paragrafene og baserer seg på blant annet ordlydstolkning, forarbeider, rettspraksis og juridisk teori. I tillegg må bestemmelsene sees i lys av de sentrale rettslige utgangspunktene på straffeprosessens område, samt andre lover og regler, herunder særlig domstolloven, påtaleinstruksen, Grunnloven og menneskerettighetsloven.


Om straffeprosessloven

Lov om rettergangssaker i straffesaker (straffeprosessloven, strpl.) av  22. mai 1981 trådte i kraft 1. januar 1986 og avløste straffeprosessloven av 1887. Loven viderefører de mest sentrale utgangspunktene fra 1887-loven, men det er i etterkant av vedtagelsen gjort flere større endringer. Dette gjelder eksempelvis to-instansreformen, en styrket rettsstilling for fornærmede og etterlatte, samt tilpassing til en virkelighet med alvorlig organisert kriminalitet. Loven er for øvrig stadig endring.

Straffeprosessloven er den mest sentrale rettskilden på straffeprosessens område. Av andre lover og regler av betydning kan blant annet domstolloven, påtaleinstruksen, Grunnloven og menneskerettsloven nevnes. Straffeprosessloven må dessuten suppleres med en rekke ulovfestete regler. Til felles har disse lovene og reglene at de gjelder op straffeprosessens område. Straffeprosess er et rettsområde, der tema er saksbehandlings-, kompetanse- og inngrepsreglene som gjelder når straffesaker skal etterforskes og avgjøres. Rettsområdet må avgrenses som sivilprosessen, der tema er domstolenes behandling av sivile saker, se blant annet strpl. §§ 1 til 3. Sammen med strafferetten og straffegjennomføringsretten utgjør straffeprosessen den såkalte strafferettspleien.

Straffeprosessen er et virkemiddel i strafferettspleien og skal sikre at strafferettspleiens formål, om å gjennom allmenn- og individualprevensjon hindre uønsket atferd og ivareta allmennhetens rettsfølelse, realiseres. I straffeprosessloven finnes regler om som gjelder på etterforsknings-, påtale- og iretteføringsstadiet, samt om blant annet gjenåpning av straffesaker og erstatning for uberettiget forfølgning. Loven regulerer videre behandlingen av ordinære straffesaker, private saker, militære saker og enkelte andre saker som gjelder andre reaksjoner enn straff. I tillegg finner vi i loven regler om straffesaksbehandlingen i påtalemyndigheten og domstolene, samt om rettsstillingen til mistenkte, siktede, tiltalte og eventuelt fornærmede og etterlatte.

Loven er delt inn i elleve deler og har totalt 483 paragrafer. Du kan enkelt trykke deg inn på lenken knyttet til den enkelte paragraf for å lese lovkommentarene.

Første del. Domstolene og deres avgjørelser mv.

Kapittel 1. Lovens virkekrets mv.

 • § 1.
 • § 2.
 • § 3.
 • § 4.
 • § 4 a.
 • § 4 b.

Kapittel 2. Domstolenes saklige virkekrets

 

Kapittel 3. Domstolenes stedlige virkekrets

 

Kapittel 4. Rettsbøker

 

Kapittel 5. Dommer, kjennelser og andre beslutninger av retten

Annen del. Partene

Kapittel 6. Påtalemyndigheten

 • § 55.
 • § 56.
 • § 57.
 • § 58.
 • § 59.
 • § 59 a.
 • § 60.
 • § 61.
 • § 61 a.
 • § 61 b.
 • § 61 c.
 • § 61 d.
 • § 61 e.
 • § 62.
 • § 62 a.

Kapittel 7. Påtalen

Kapittel 8. Siktede

Kapittel 8 a. Fornærmede og etterlatte

 

Kapittel 9. Forsvareren

 

Kapittel 9a. Bistandsadvokaten

Tredje del. Bevis

 

Fjerde del. Tvangsmidler

Kapittel 13a. Generelt

Kapittel 14. Pågripelse og fengsling

 • § 171.
 • § 172.
 • § 173.
 • § 173 a.
 • § 174.
 • § 175.
 • § 176.
 • § 177.
 • § 178.
 • § 179.
 • § 180.
 • § 181.
 • § 182.
 • § 183.
 • § 184.
 • § 185.
 • § 186.
 • § 186 a.
 • § 187.
 • § 187 a.
 • § 188.
 • § 189.
 • § 190.
 • § 191.

Kapittel 16 d. Dataavlesing

Femte del. Saksbehandlingens enkelte ledd

Kapittel 18. Etterforsking

 • § 223.
 • § 224.
 • § 225.
 • § 226.
 • § 227.
 • § 228.
 • § 229.
 • § 230.
 • § 231.
 • § 232.
 • § 232 a.
 • § 233.
 • § 234.
 • § 234 a.
 • § 235.
 • § 236.
 • § 237.
 • § 238.
 • § 239.
 • § 239 a.
 • § 239 b.
 • § 239 c.
 • § 239 d.
 • § 239 e.
 • § 239 f.
 • § 240.
 • § 241.
 • § 242.
 • § 242 a.
 • § 243.
 • § 244.
 • § 245.
 • § 246.
 • § 247.
 • § 248.

Kapittel 22. Hovedforhandling for tingrett

 • § 276.
 • § 277.
 • § 278.
 • § 279.
 • § 280.
 • § 281.
 • § 282.
 • § 283.
 • § 284.
 • § 285.
 • § 286.
 • § 287.
 • § 288.
 • § 289.
 • § 289a.
 • § 290.
 • § 291.
 • § 291a.
 • § 292.
 • § 292a.
 • § 293.
 • § 294.
 • § 295.
 • § 296.
 • § 297.
 • § 298.
 • § 299.
 • § 300.
 • § 301.
 • § 302.
 • § 303.
 • § 303a.
 • § 304.
 • § 305.

Sjette del. Rettsmidler

 

Sjuende del. Private straffesaker og sivile krav

 

Åttende del. Saksomkostninger og erstatning i anledning av forfølging

 

Niende del. Fullbyrding

 

Tiende del. Rettergangsmåten i militære straffesaker

 

Ellevte del. Lovens ikrafttredelse mm.

 

Lovkommentarene er under utarbeidelse og publiseres fortløpende…

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.