Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeprosessloven § 280

Straffeprosessloven § 280 fastslår at tiltalte har møteplikt i hovedforhandlingen. Møteplikten skal sikre at saken blir godt opplyst, at tiltalte får utøvd sine rettigheter og at forsvareren lettere kan ivareta tiltaltes interesser. Etter annet punktum kan imidlertid retten tillate at tiltalte forlater rettsstedet etter at han har gitt forklaring. Forlater han rettsstedet uten tillatelse, kan forhandlingen bare fortsette dersom han nærvær er nødvendig for sakens opplysning. 


Straffeprosessloven § 280

Tiltalte skal være til stede under forhandlingen inntil dom er avsagt. Retten kan likevel tillate ham å fjerne seg når han har gitt forklaring. Forlater han rettsstedet uten tillatelse, kan forhandlingen fortsette såfremt hans nærvær ikke finnes nødvendig for sakens opplysning.

Tiltaltes møteplikt

Tiltaltes møteplikt i hovedforhandlingen følger av to bestemmelser: Straffeprosessloven § 85 (1) a) fastsetter at tiltalte «plikter etter lovlig innkalling å møte», mens det i straffeprosessloven § 280 heter at tiltalte «skal være til stede under forhandlingen inntil dom er avsagt». Møteplikten skal sikre at saken blir godt opplyst, og at tiltalte løpende kan vurdere om han vil avgi forklaring eller benytte andre rettigheter. At tiltalte møter vil dessuten gjøre det lettere for forsvareren å ivareta tiltaltes interesser. Møteplikten gjelder uavhengig av strafferammen og straffepåstanden i saken.

Dersom retten tillater det, kan imidlertid tiltalte forlate rettsstedet når han har avgitt forklaring, jf. annet punktum. Retten må foreta en avveining av behovet for at tiltalte er til stede og behovet tiltalte har for å forlate rettsmøte. Forlater tiltalte rettsstedet uten tillatelse, kan hovedforhandlingen bare fortsette i tiltaltes fravær dersom dette er forenlig med hensynet til sakens opplysning, jf. tredje punktum. Der tiltaltes nærvær er nødvendig av hensyn til sakens opplysning, må retten enten sørge for at retten returnerer til forhandlingen, om nødvendig ved hjelp av tvang etter strpl. § 88, eller utsette saken.

Om adgangen til å avholde hovedforhandling uten at tiltalte møter overhode, se strpl. § 281. Dersom tiltalte har gyldig fravær, kan hovedforhandlingen ikke fortsette uten hans samtykke, sml. også § 281 (1) nr. 2. Dersom tiltalte er klar beruset og ikke kan gjøre rimelig rede for seg, anses han som fraværende. Sykemelding må vurderes konkret, jf. Rt. 2004 s. 32.

Kilder:

Norsk lovkommentar på rettsdata.no (krever innlogging)

Straffeprosess av Ørnulf Øyen (2016)

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.