Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven med lovkommentarer

I straffeloven av 2005 finner vi de mest sentrale bestemmelsene om straff i norsk rett. For å gjøre innholdet av lovens bestemmelser mer tilgjengelig, har Foreldretvist.no utarbeidet en offentlig tilgjengelig versjon av straffeloven med lovkommentarer. Lovkommentarene knytter seg til de enkelte paragrafene og er basert på lovens ordlyd, forarbeider, rettspraksis og juridisk teori. 


Om straffeloven

Lov om straff (straffeloven, strl.) av 20. mai 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015 og  avløste den nå opphevede Almindelig borgerlig Straffelov av 1902. Straffeloven inneholder de mest sentrale bestemmelsene om straff i norsk. Loven har tre hoveddeler og totalt 412 paragrafer. Første del omtaler de alminnelige bestemmelser, herunder lovens virkeområde, legaldefinisjoner, grunnvilkår for straffansvar og foretaksstraff, de strafferettslige reaksjonene, utsettelse og frafall av straffeutmåling, overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg, inndragning og foreldelse. Med noen unntak, viderefører lovens alminnelige del i stor grad bestemmelsene i straffeloven av 1902. Rettspraksis og teori som knytter seg til disse bestemmelsene vil derfor i utgangspunktet fortsatt ha betydning etter straffeloven av 2005. Av praktisk viktige endringer kan det nevnes at sondringen mellom forbrytelser og forseelser ikke er videreført og at et straffebud også rammer medvirkning til brudd på bestemmelsen (strl. § 15). Straffeloven av 2005 definerer nå videre skyldformene forsett og uaktsomhet, og bestemmer at straffelovgivningen bare rammer forsettlige lovbrudd (strl. § 21). Loven har dessuten for enkelte lovbrudd ført til et skjerpet straffenivå. For nærmere omtale om de endringer og justeringer som er gjort, vises det til de enkelte lovkommentarene under. De straffbare handlingene er regulert i lovens andre del. Endelig finner vi i den tredje del sluttbestemmelser om ikraftsetting av loven og endringer i andre lover. Disse bestemmelsene har imidlertid ingen selvstendig betydning etter at loven og en rekke endringer i andre lover er trådt i kraft.

Første del. Alminnelige bestemmelser

Kapittel 1. Straffelovgivningens virkeområde

 • § 1. Virkeområdet for de alminnelige bestemmelsene
 • § 2. Folkerettslige begrensninger
 • § 3. Straffelovgivningens virkeområde i tid
 • § 4. Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i Norge og på norske jurisdiksjonsområder mv.
 • § 5. Straffelovgivningens anvendelse på handlinger i utlandet
 • § 6. Særlig folkerettslig grunnlag til å strafforfølge
 • § 7. Handling som anses foretatt på flere steder
 • § 8. Adgangen til å strafforfølge forhold som er pådømt i utlandet

Kapittel 2. Legaldefinisjoner mv.

 • § 9. De nærmeste
 • § 10. Offentlig sted og offentlig handling
 • § 11. Betydelig skade på kropp og helse
 • § 12. Gjenstand
 • § 13. Beregning av lovbestemte frister

Kapittel 3. Grunnvilkår for straffansvar

Kapittel 4. Foretaksstraff

Kapittel 5. Oversikt over de strafferettslige reaksjonene

 • § 29. Straffene
 • § 30. Andre strafferettslige reaksjoner

Kapittel 6. Fengselsstraff

 • § 31. Fastsetting av fengselsstraff
 • § 32. Forening av fengselsstraff med andre straffer
 • § 33. Begrenset bruk av fengselsstraff overfor unge lovbrytere
 • § 34. Fullbyrdingsutsettelse (betinget fengsel)
 • § 35. Særvilkår om erstatning og oppreisning
 • § 36. Særvilkår om meldeplikt
 • § 37. Andre særvilkår
 • § 38. Forskrift om særvilkår m.m
 • § 39. Brudd på vilkår for fullvyrdingsutsettelse mv.

Kapittel 7. Forvaring

Kapittel 8. Samfunnsstraff

 • § 48. Vilkår for å idømme samfunnsstraff
 • § 49. Timetall, subsidiær fengselsstraff og gjennomføringstid
 • § 50. Adgang til å fastsette vilkår
 • § 51. Forening av samfunnsstraff med andre straffer
 • § 52. Brudd på vilkår for samfunnsstraff

Kapittel 8 a. Ungdomsstraff

 • § 52 a. Vilkår for å idømme ungdomsstraff
 • § 52 b. Gjennomføringstid og subsidiær fengselsstraff
 • § 52 c. Brudd på vilkår for ungdomsstraff

Kapittel 9. Bot

Kapittel 10. Rettighetstap

Kapittel 11. Straffutmålingsutsettelse og straffutmålingsfrafall

 • § 60. Straffutmålingsutsettelse
 • § 61. Straffutmålingsfrafall

Kapittel 12. Overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg

 • § 62. Vilkår for å idømme overføring til tvungent psykisk helsevern
 • § 63. Vilkår for å idømme tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede i høy grad mv.
 • § 64. Nærmere regler om gjennomføringen av tvungen omsorg
 • § 65. Opphør av reaksjonene

Kapittel 13. Inndragning

 • § 66. Forening av inndragning med straff og andre strafferettslige reaksjoner
 • § 67. Inndragning av utbytte
 • § 68. Utvidet inndragning
 • § 69. Inndragning av produktet av gjenstanden for og redskapet til en straffbar handling
 • § 70. Forebyggende inndragning
 • § 71. Hvem inndragning kan skje overfor
 • § 72. Forholdet til erververe
 • § 73. Forholdet til rettighetshavere
 • § 74. Fellesregler om inndragning av utbytte og ting som ikke tilhører lovbryteren
 • § 75. Hvem inndragning kan skje til fordel for
 • § 76. Særregler for inndragning av en informasjonsbærer

Kapittel 14. Fellesregler for reaksjonsfastsettelsen

Kapittel 15. Foreldelse mv.

 • § 85. Opphør av straffansvar ved foreldelse
 • § 86. Foreldelsesfristen
 • § 87. Utgangspunktet for foreldelsesfristen
 • § 88. Avbrytelse av foreldelsesfristen
 • § 89. Foreldelse av straffansvar for foretak
 • § 90. Suspensjon av foreldelse under konkurs og gjeldsforhandling
 • § 91. Straffansvar som ikke foreldes
 • § 92. Foreldelsesfristen for inndragningsansvar
 • § 93. Foreldelsesfristen for idømt frihetsstraff og samfunnsstraff
 • § 94. Utgangspunktet for foreldelsesfristen etter § 93
 • § 95. Avbrytelse av foreldelsesfristen etter § 93
 • § 96. Idømt straff foreldes ikke
 • § 97. Foreldelse av ilagt bot
 • § 98. Foreldelse av idømt særreaksjon for utilregnelige
 • § 99. Foreldelse av ilagt inndragning
 • § 100. Bortfall av straff- og inndragningsansvar mv. ved den skyldiges eller ansvarliges død

Annen del. De straffbare handlingene

Kapittel 16. Folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse

 • § 101. Folkemord
 • § 102. Forbrytelse mot menneskeheten
 • § 103. Krigsforbrytelse mot person
 • § 104. Krigsforbrytelse mot eiendom og sivile rettigheter
 • § 105. Krigsforbrytelse mot humanitære innsatser eller kjennemerker
 • § 106. Krigsforbrytelse gjennom anvendelse av forbudte stridsmetoder
 • § 107. Krigsforbrytelse gjennom anvendelse av forbudte stridsmidler
 • § 108. Forbund om og tilskynding til folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse
 • § 109. Overordnedes ansvar
 • § 110. Minstestraff

Kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser

 • § 111. Krenkelse av Norges selvstendighet og fred
 • § 112. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred
 • § 113. Krenkelse av Norges statsforfatning
 • § 114. Grov krenkelse av Norges statsforfatning
 • § 115. Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet
 • § 116. Grovt angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet
 • § 117. Inngrep overfor de viktige samfunnsinstitusjoner
 • § 118. Grovt inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner
 • § 119. Landssvik
 • § 120. Grovt landssvik
 • § 120 a. Angrep på norske og allierte styrker
 • § 120 b. Grovt angrep på norske og allierte styrker
 • § 121. Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter
 • § 122. Grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter
 • § 123. Avsløring av statshemmeligheter
 • § 124. Grov avsløring av statshemmeligheter
 • § 125. Uaktsom avsløring av statshemmeligheter
 • § 126. Annen ulovlig etterretning
 • § 127. Forbund om krenkelse av Norges selvstendighet og forfatning mv.
 • § 128. Ulovlig militær virksomhet
 • § 129. Straff for deltakelse mv. i voldelig sammenslutning med politiske mål

Kapittel 18. Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger

 • § 131. Terrorhandlinger
 • § 132. Grove terrorhandlinger
 • § 133. Terrorforbund
 • § 134. Terrortrusler
 • § 135. Terrorfinansiering
 • § 136. Oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger
 • § 136a. Straff for deltakelse mv. i en terrororganisasjon
 • § 137. Medvirkning til unndragning fra straff for terrorhandlinger
 • § 138. Terrorbombing
 • § 139. Kapring av luftfartøy og skip mv.
 • § 140. Forstyrrelse av den sikre drift av luftfartøy og skip mv.
 • § 141. Utslipp av farlig stoff fra skip mv.
 • § 142. Ulovlig befatning med farlig materiale
 • § 143. Gisseltaking i terrorøyemed
 • § 144. Angrep på en internasjonalt beskyttet person
 • § 145. Deltakelse i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet
 • § 146. Rekruttering til militær virksomhet

Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den

 • § 151. Stemmekjøp og utilbørlig stemmepåvirkning
 • § 152. Stemmesalg
 • § 153. Uberettiget valgdeltagelse
 • § 154. Etterfølgende påvirkning av valgresultatet
 • § 155. Vold eller trusler mot offentlig tjenestemann

….

Kapittel 23. Vern av folkehelsen og det ytre miljø

Kapittel 25. Voldslovbrudd mv.

Kapittel 26. Seksuallovbrudd

Kapittel 27. Vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsretten

Kapittel 30. Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.