Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 54. Forening av bot med andre straffer

Straffeloven § 54 regulerer muligheten for å forene bot med andre straffer. Etter første ledd kan bot kombineres med fengselsstraff, samfunnsstraff eller rettighetstap. Dette gjelder selv om bot ikke er fastsatt som straff for lovbruddet, jf. andre ledd.


Straffeloven § 54

Bot kan ilegges sammen med

a) fengselsstraff, jf. § 32 bokstav b,

b) samfunnsstraff, jf. § 51 bokstav b), eller

c) rettighetstap, jf. § 59 bokstav c.

Dette gjelder selv om bot ikke er fastsatt som straff for lovbruddet.

Første ledd

Straffeloven § 54 første ledd nevner tre ulike straffarter som bot kan ilegges sammen med, nemlig fengselsstraff, samfunnsstraff og rettighetstap. Bestemmelsens formål er å gjøre loven mer tilgjengelig og oversiktlig.

a) Fengselsstraff

Å ilegge bot sammen med fengselsstraff, jf. § 32 bokstav b, er særlig aktuelt når fengselsstraffen gjøres helt eller delvis betinget. Det ble i forarbeidene til den opphevede § 26a i strl. av 1902 lagt til grunn at «en utvidet kumulasjonsadgang ikke skal føre til en generelt skjerpet straffutmåling». Fengselsstraffen skulle med andre ord bli noe kortere enn den ellers ville ha vært dersom det også ble ilagt bot. I Rt. 2011 s. 1509 om skattesvik uttales det imidlertid at lovgiver ikke hadde forbudet mot dobbeltforfølgning i EMK P 7-4 i tankene da straffeloven § 26a ble vedtatt. Som følge av dette uttales det at «forutsetningen om at bruk av bøter i kombinasjon med fengselsstraff som hovedregel skulle medføre reduksjon av fengselsstraffen, kan da etter min mening ikke legge føringer for hvorledes straffen utledes i saker om skattesvik. I slike saker finner jeg det tvert imot mest naturlig å utmåle fengselsstraffen på selvstendig grunnlag, og at det deretter ved utmålingen av boten ses hen til den fastsatte fengselsstraffen».

b) Samfunnsstraff

Bot kan kombineres med samfunnsstraff, jf. § 51 bokstav b). Høyesteretts praksis viser imidlertid at dette i liten utstrekning skjer, se imidlertid Rt. 2003 s. 456, Rt. 2004 s. 94, Rt. 2004 s. 1066 og Rt. 2007 s. 252. Høyesterett uttaler i Rt. 2005 om kombinasjonen av samfunnsstraff og bot ved fartsoverskridelse at «for det tilfelle at Høyesterett skulle komme til at det skal anvendes samfunnsstraff, har påtalemyndigheten anført at det bør utmåles en mot i tillegg. Samfunnsstraff er imidlertid en så pass følbar reaksjon at jeg i dette tilfellet ikke finner tilstrekkelig grunn til å fastsette bot i tillegg».

c) Rettighetstap

Av bokstav c) følger det at bot kan ilegges sammen med rettighetstap, jf. straffeloven § 59 bokstav c)

Andre reaksjoner

Det kan nevnes at bot, i tillegg til reaksjoner om straff, ofte kombineres med inndragning. Forutsetningen er at straffebudet gir anvisning på bruk av bot. Gir straffebudet kun hjemmel for fengselsstraff, kan imidlertid bot og inndragning kunne kombineres med en fengselsstraff. 

Bot kan dessuten kombineres med straffutmålingsutsettelse, jf. straffeloven § 60 (2) b), og med straffeutmålingsfrafall, jf. straffeloven § 61 (3), jf. § 60 (2) b). Forutsetningen er ifølge forarbeidene at lovbryteren er skyldig i flere straffbare forhold som skal pådømmes i samme sak, jf. Ot.prp.nr. 90 (2003-2004) s. 452.

Andre ledd

Av andre ledd er det presisert at bot kan kombineres med fengselsstraff, samfunnsstraff og rettighetstap selv om bot ikke er fastsatt som straff for lovbruddet.

Kilder:

Norsk lovkommentarer på rettsdata.no (krever innlogging)

Straffelovens forarbeider, se Ot.prp.nr. 90 (2003-2004)

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.