Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 300. Minstestraff for voldtekt til samleie av barn under 14 år

Straffeloven § 300 angir minstestraffen for voldtekt til samleie av barn under 14 år. Bestemmelsen innebærer at dersom en voldtekt omfatter en eller flere av omstendighetene nevnt i bokstav a) til d), kommer minstestraffen på fengsel i 3 år til anvendelse og den øvre strafferammen forhøyes til fengsel i 15 år. Det er i forarbeidene uttalt at normalstraffenivået, der det verken foreligger formildende eller skjerpende omstendigheter, bør være ubetinget fengsel i 4 år.


Straffeloven § 300

Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 299 omfattet:

a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,

b) innføring av penis i fornærmedes munn,

c) innføring av gjenstander i skjede- eller endetarmsåpning,

d) innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper.

Strafferamme og straffenivå

Det følger av strl. § 300 at voldtekt til samleie av barn under 14 år straffes med fengsel fra 3 inntil 15 år. Minstestraffen ble i år 2000 økt fra 1 til 2 år fengsel og deretter i 2010 fra 2 til 3 år fengsel. Endringene ble ansett som nødvendig for å heve straffenivået i saker om seksuell omgang med barn. Ifølge forarbeidene skal minstestraffen kun anvendes i de minst alvorlige sakene, og i normaltilfellene bør straffnivået ligge godt over minstestraffen, jf. Prop. 97 L (2009-2010) s. 25.  Den øvre strafferammen er fengsel i 15 år.

I saker der minstestraffen kommer til anvendelse fordi voldtekten som nevnt i § 299 omfattet en eller flere av omstendighetene i bokstav a til d, er det i forarbeidene lagt til grunn at normalstraffnivået bør være ubetinget fengsel i 4 år, jf. Prop. 97 L (2009-2010) s. 26.  Med normalstraffnivå menes her straffenivået i saker der det ikke foreligger spesielle skjerpende eller formildende omstendigheter. Angivelsen er ikke ment å gjøre straffutmålingen statisk eller skjematisk, men derimot bare å gi et utgangspunkt for hvor på skalaen vurderingene skal starte. I forarbeidene argumenteres det likevel for at det skal sterke formildende omstendigheter til for å utmåle en mildere straff en normalstraffnivået. Der det foreligger både skjerpende og formildende omstendigheter, må de formildende omstendighetene være av vesentlig større betydning enn de skjerpende omstendighetene for at straffen skal settes under fengsel i 4 år, jf. Prop. 97 L (2009-2010) s. 26.

Det er ikke en formildende omstendighet at den seksuelle omgangen var frivillig. Det ville undergrave det faktum og begrunnelsen for at bestemmelsen nettopp bygger på den forutsetning at mindreårige ikke kan samtykke til seksuell omgang.

Selv om det som hovedregel ikke er aktuelt å gjøre straffen delvis betinget der loven fastsetter en minstestraff, se Rt. 2004 s. 755 (8), er det i rettspraksis åpnet for dette i saker hvor aldersforskjellen har vært noe for stor til at § 308 kommer til anvendelse, men hvor domfelte og fornærmede har vært kjærester eller hatt et nært og fortrolig forhold, jf. Rt. 2009 s. 148. Dommen inntatt i Rt. 2004 s. 755 er videre et eksempel på at delvis betinget fengsel er idømt som følge av uforbeholden tilståelse.

I saker om voldtekt av barn under 14 år har fornærmede krav på oppreisningserstatning, jf. skadeerstatningsloven §§ 3-5, jf. 3-3. Høyesterett har imidlertid ikke som ved voldtekt etter § 291 oppstilt noe normalnivå for oppreisningen. Ved erstatning for tap i fremtidig erverv og menerstatning til barn som følge av seksuelle overgrep etter skl. § 3-3, skal erstatningen utmåles etter §§ 3-1 og 3-2 og ikke etter § 3-2a om standardisert erstatning. Se om dette i Rt. 2001 s. 105.

Voldtekt til samleie

Den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt i § 300 er identisk med den som følger av § 299. I bokstav a til d angis ulike omstendigheter som gjør at voldtekten skal anses som samleie dersom minst en av dem foreligger. Minstestraffen kommer da til anvendelse. Bokstav a til c i § 300 tilsvarer § 292 bokstav a til c, ser derfor lovkommentaren til denne bestemmelsen.

Bokstav d ble tilføyd ved lov 11. august 2000 nr. 76. I begrunnelsen for utvidelsen av samleiedefinisjonen ble det vist til at i mange saker om seksuelle overgrep mot barn som gjelder jenter, bruker gjerningspersonen den slimhinnebekledde del av de store eller små kjønnslepper til å gni penis mellom for å oppnå tilfredsstillelse. For barn og unge uten voksen seksuell erfaring og forståelse av egen genital anatomi, oppleves og forstås slike overgrep som samleie, jf. Innst. O. nr. 92 (1999-2000) s. 10-11. Hvorvidt det er behov for å beholde bokstav d i tillegg til bokstav a er imidlertid ikke omtalt i forarbeidene.

 

Kilder:

Rettsdata (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Innst. O. nr. 92 (1999-2000)

Prop. 97 L (2009-2010)

 

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.